• 27 STY 21

  Jednostka prowadząca: Instytut Nauk Prawnych

  Wydział: Wydział Prawa i Administracji

  Informacje o kierunku:

  Cel studiów

  Celem studiów podyplomowych jest zdobycie lub poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji  z obszaru zamówień publicznych. Studia pozwolą na nabycie wiedzy związanej z polskimi i unijnymi regulacjami z zakresu zamówień publicznych. Rozwiną umiejętności realizowania przedsięwzięć w sektorze zamówień publicznych zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym.

  Celem studiów podyplomowych jest także podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pracujących w administracji publicznej, sektorze finansów publicznych, służbie cywilnej, a także osób biorących udział w udzielaniu i realizowaniu zamówień publicznych.

  Opis kierunku/Program

  Program kształcenia obejmuje 22 przedmioty podzielone na sześć bloków tematycznych:
  Blok I – zagadnienia ogólne,
  Blok II – zarys prawa zamówień publicznych,
  Blok III – przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  Blok IV – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,
  Blok V – udzielenie i realizacja zamówienia publicznego,
  Blok VI – wybrane zagadnienia szczegółowe zamówień publicznych.

  Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie lub poszerzy kwalifikacje w zakresie: stosowania podstawowej terminologii prawa zamówień publicznych, obowiązku stosowania prawa zamówień publicznych, relacji prawa zamówień publicznych do innych gałęzi prawa,  zasad udzielania zamówień publicznych, trybów udzielania zamówień publicznych, stron postępowania w sprawach zamówień publicznych, przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, środków ochrony prawnej w systemie zamówień publicznych, kontroli udzielania zamówień publicznych, umów z zakresu  zamówień publicznych, odpowiedzialności za naruszenie przepisów prawa zamówień publicznych.

  Uczestnicy

  Pracownicy administracji rządowej oraz samorządowej, pracownicy sektora finansów publicznych, przedsiębiorcy składający oferty w procedurach udzielania zamówień publicznych, osoby biorące udział w procesie udzielania i realizowania zamówień publicznych.

  Wykładowcy

  Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanych pracowników Wydziału Prawa i Administracji oraz specjalistów i praktyków – radców prawnych, adwokatów.

  Organizacja:

  Organizacja nauki

  Zajęcia odbywają się w weekendy, zgodnie z przyjętym harmonogramem studiów, w budynku dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji US (ul. G. Narutowicza 17a). W każdym semestrze planowanych jest  8 spotkań. Szczegółowy harmonogram zajęć w semestrze jest podawany słuchaczom do wiadomości na pierwszym zjeździe.

  Czas trwania
  Studia trwają 2 semestry.
  Warunki zaliczenia

  Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie wszystkich zaliczeń, złożenie egzaminów oraz przygotowanie i złożenie pracy końcowej.

  Opłaty

  Opłata: 3900 zł  (1950 zł za semestr)

  Uwaga! Istnieje możliwość dokonania opłat w ratach.
  Uniwersytet Szczeciński nie pobiera opłat z tytułu wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej.

  Rekrutacja:

  Warunki rekrutacji

  Rekrutacja na rok 2021/2022 zakończona. Kierunek został uruchomiony.

   

  Komplet wymaganych dokumentów można przesłać pocztą tradycyjną  na adres:

  Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński

  ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin

  z dopiskiem „Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne”

  Kontakt
  kierownik studiów

  Kierownik studiów – dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz

  Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński

  Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego

  ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin, pok. 326

  e-mail: ewelina.cala-wacinkiewicz@usz.edu.pl

  tel. 91 444 28 55
  (preferowany kontakt poprzez e-mail)

  sekretariat

  Obsługa administracyjno-techniczna – mgr Karolina Słotwińska

  Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński

  ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin, pok. 326

  email: karolina.slotwinska@phd.usz.edu.pl

  tel. 91 444 28 56 lub 608341988
  (preferowany kontakt poprzez e-mail)


  Dodatkowe informacje:

  brak