• 27 STY 21

  Jednostka prowadząca: Instytut Nauk Prawnych

  Wydział: Wydział Prawa i Administracji

  Informacje o kierunku:

  Cel studiów

  Celem studiów podyplomowych jest zdobycie lub poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji  z obszaru zamówień publicznych. Studia pozwolą na nabycie wiedzy związanej z polskimi i unijnymi regulacjami z zakresu zamówień publicznych. Rozwiną umiejętności realizowania przedsięwzięć w sektorze zamówień publicznych zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym.

  Celem studiów podyplomowych jest także podniesienie kwalifikacji zawodowych osób pracujących w administracji publicznej, sektorze finansów publicznych, służbie cywilnej, a także osób biorących udział w udzielaniu i realizowaniu zamówień publicznych.

  Program kształcenia obejmuje 22 przedmioty podzielone na sześć bloków tematycznych:

  Blok I – zagadnienia ogólne,
  Blok II – zarys prawa zamówień publicznych,
  Blok III – przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  Blok IV – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,
  Blok V – udzielenie i realizacja zamówienia publicznego,
  Blok VI – wybrane zagadnienia szczegółowe zamówień publicznych.

  Uczestnik studiów podyplomowych zdobędzie lub poszerzy kwalifikacje w zakresie: stosowania podstawowej terminologii prawa zamówień publicznych, obowiązku stosowania prawa zamówień publicznych, relacji prawa zamówień publicznych do innych gałęzi prawa,  zasad udzielania zamówień publicznych, trybów udzielania zamówień publicznych, stron postępowania w sprawach zamówień publicznych, przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, środków ochrony prawnej w systemie zamówień publicznych, kontroli udzielania zamówień publicznych, umów z zakresu  zamówień publicznych, odpowiedzialności za naruszenie przepisów prawa zamówień publicznych.

  Ponadto uczestnik studiów podyplomowych uzyska umiejętności w zakresie identyfikowania, określania funkcji oraz sporządzania dokumentów w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Samodzielnie rozpozna błędy i nieprawidłowości w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a także będzie w stanie wskazać rozwiązanie zaistniałego problemu. W ramach kompetencji społecznych uczestnik nabędzie umiejętność pracy w grupie i rozwiązywania problemów. Nabędzie kompetencje do wieloaspektowej analizy i określania skutków społeczno-gospodarczych osiąganych przez udzielenie zamówień publicznych.

  Koncepcja kształcenia na studiach podyplomowych Zamówienia publiczne jest zgodna z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego oraz środowiskowego. Prowadzenie studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji jest zgodne ze Strategią rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Strategią rozwoju Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

   

  Wykaz przedmiotów:

  • System zamówień publicznych w Polsce
  • Zamówienia publiczne a prawo spółek handlowych
  • Zamówienia publiczne a finanse publiczne
  • Zamówienia publiczne a podstawy prawa cywilnego
  • Zamówienia publiczne a fundusze Unii Europejskiej
  • Podstawy prawne systemu zamówień publicznych
  • Zasady udzielania zamówień publicznych
  • Tryby udzielania zamówień publicznych
  • Szacowanie i opis przedmiotu zamówienia – warsztat I
  • Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia – warsztat II
  • Przygotowanie SWZ – warsztat III
  • Procedura udzielania zamówienia publicznego
  • Postępowanie z ofertą przetargową
  • Ocena ofert – warsztat IV
  • Umowy w zamówieniach publicznych i zarządzanie kontraktem
  • Nieprawidłowości i nadużycia finansowe przy udzielaniu zamówień publicznych
  • Środki ochrony prawnej w systemie zamówień publicznych
  • Kontrola udzielania zamówień publicznych
  • Elektronizacja zamówień publicznych
  • Proces inwestycyjny (roboty budowlane)
  • Odpowiedzialność za naruszenie prawa zamówień publicznych
  • Seminarium dyplomowe

  Plan studiów przewiduje 206 godzin dydaktycznych oraz 39 punkty ECTS. Praktyki nie są przewidziane w planie studiów. Nie są przewidziane przedmioty do wyboru.

  Organizacja:

  Organizacja nauki
  Pierwszy zjazd 19.11.2022 r.

  Zajęcia odbywają się w weekendy, zgodnie z przyjętym harmonogramem studiów, w budynku dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji US (ul. G. Narutowicza 17a). W każdym semestrze planowanych jest  8 spotkań. Szczegółowy harmonogram zajęć w semestrze jest podawany słuchaczom do wiadomości na pierwszym zjeździe.

  Uczestnicy

  Pracownicy administracji rządowej oraz samorządowej, pracownicy sektora finansów publicznych, przedsiębiorcy składający oferty w procedurach udzielania zamówień publicznych, osoby biorące udział w procesie udzielania i realizowania zamówień publicznych.

  Wykładowcy

  Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanych pracowników Wydziału Prawa i Administracji oraz specjalistów i praktyków – radców prawnych, adwokatów.

  Czas trwania: studia trwają 2 semestry.
   
  Warunki zaliczenia

  Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie wszystkich zaliczeń, złożenie egzaminów oraz przygotowanie i złożenie pracy końcowej.

  Opłata: 3900 zł  (1950 zł za semestr)

  Uwaga! Istnieje możliwość dokonania opłat w ratach.
  Uniwersytet Szczeciński nie pobiera opłat z tytułu wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej.

  Rekrutacja:

  Rekrutacja na rok akademicki 2022/2023 zakończona.

  Rozpoczęcie studiów 19.11.2022 r.

  Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024 rozpocznie się w maju 2023r.

  Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK zakończona:  https://e-podyplomowe.usz.edu.pl/erekrutacjanew/index.php

  Warunki rekrutacji:

  Po rejestracji w systemie, należy dostarczyć wymagane dokumenty.

  Wymagane dokumenty:

  • podanie/kwestionariusz osobowy kandydata – wydruk z systemu ERK,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów lub poświadczona kserokopia dyplomu,
  • zdjęcie (2 sztuki)

   

  Komplet wymaganych dokumentów należy przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera na adres:

  Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński

  ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin

  z dopiskiem „Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne”

   
  Kontakt

  Kierownik studiów – dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US

  Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński

  ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin, pok. 202

  e-mail: ewelina.cala-wacinkiewicz@usz.edu.pl

  sekretariat

  Obsługa administracyjno-techniczna – mgr Karolina Słotwińska

  Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński

  ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin, pok. 202

  email: karolina.slotwinska@phd.usz.edu.pl

  tel. 91 444 28 27


  Dodatkowe informacje:

  brak