Dokumenty wymagane od kandydatów na studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie:

 

Kandydaci z dokumentem uzyskanym w Polsce:

 1. Ankieta osobowa (podanie), do wydrukowania z osobistego konta kandydata w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK), ankietę należy wydrukować, podpisać i wczytać na swoim koncie w ERK.
 2. Świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – oryginał świadectwa do wglądu, skan świadectwa dojrzałości wczytujemy na indywidualnym koncie Kandydata w systemie ERK.
 3. Świadectwo ukończenia szkoły średniej – celem uzyskania informacji o rodzaju i miejscu ukończenia szkoły- oryginał świadectwa do wglądu, skan świadectwa wczytujemy na indywidualnym koncie Kandydata w systemie ERK.
 4. Zdjęcie kandydata, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, 2 szt. zdjęć. Skan zdjęcia należy wczytać na indywidualnym koncie Kandydata w systemie ERK, zdjęcia należy złożyć wraz z oryginałami dokumentów na początku roku akademickiego.
 5. Dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej lub potwierdzenie wykonania przelewu.

Ponadto:

 1. Na wybranych kierunkach „orzeczenie lekarskie o możliwości podjęcia nauki na wybranym kierunku studiów” (honorowane będą tylko orzeczenia wydane przez lekarza specjalistę z zakresu medycyny pracy wydane na postawie skierowania wystawionego przez Uniwersytet Szczeciński – druk do wydrukowania z osobistego konta kandydata w systemie ERK),

Orzeczenie wymagane jest od kandydatów tylko na kierunkach:

 • Wychowanie fizyczne,
 • Biologia,
 • Biotechnologia,
 • Mikrobiologia,
 • Biologiczne podstawy kryminalistyki,
 • Genetyka i biologia eksperymentalna,
 • Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego,
 • Fizyka,
 • Diagnostyka sportowa.
 1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego a także laureaci konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, zobowiązani są dostarczyć dokument  wydany  przez właściwy komitet organizacyjny olimpiady albo konkursu, opatrzony numerem porządkowym i potwierdzający zajęte miejsce.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia niestacjonarne, w przypadku wniosku o rozłożenie opłaty za studia na raty, składają oświadczenie o liczbie rat, do wydrukowania z osobistego konta kandydata w systemie ERK,

Od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia drugiego stopnia poza ww. dokumentami, wymagane są:

 • Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wraz z suplementem.
 • W przypadku, gdy kryterium kwalifikacji na danym kierunku studiów jest średnia ocen z przebiegu ukończonych studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich kandydat zobowiązany jest do przedłożenia  zaświadczenia o wysokości średniej z przebiegu studiów, wystawionego przez uczelnię macierzystą.

Kandydaci z dokumentem uzyskanym za granicą dodatkowo składają:

Od kandydata, który posiada dokument uprawniający do podjęcia studiów wyższych uzyskany za granicą poza ww. dokumentami wymagane jest:

Na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie:

 • Świadectwo lub inny dokument wraz z załącznikiem z ocenami, uprawniający do podjęcia studiów wyższych w państwie wydania świadectwa,
 • Tłumaczenie na język polski, wydane przez tłumacza przysięgłego, świadectwa uprawniającego do podjęcia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
 • Decyzję Kuratora Oświaty o uznaniu świadectwa ukończenia szkoły średniej za dokument potwierdzający w Rzeczpospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania   się o przyjęcie na studia wyższe w przypadku braku uznawalności z mocy prawa lub na podstawie umów międzynarodowych lub zaświadczenie o nostryfikacji sprzed 31 marca 2015 r. (nie obowiązuje świadectw wydanych w systemach oświaty państw członkowskich UE, OECD, EFTA EOG oraz m.in. Ukrainy i Białorusi).

Informacja o uznawalności wykształcenia: nawa.gov.pl/uznawalnosc

Na studia drugiego stopnia:

 • Dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem, uprawiający do kontynuacji kształcenia w państwie wydania dyplomu.
 • Tłumaczenie na język polski, wydane przez tłumacza przysięgłego, dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem.
 • Poświadczenie w formie legalizacji lub apostille* dyplomu ukończenia studiów wyższych za granicą uprawniającego do podjęcia studiów w państwie, w którym został wydany (nie obowiązuje świadectw wydanych w państwie członkowskim UE, EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej).

Dokumenty poświadczane są poprzez:

 1. Apostille – jeżeli dokumenty mają być przeznaczone do obrotu prawnego w państwach, które są stroną konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) – informacja: http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=41
 2. Legalizację – jeżeli dokumenty mają być przeznaczone do obrotu prawnego w państwach, które nie są stroną konwencji haskiej z 1961 r. – poświadczenie świadectwa w formie legalizacji dokonywane jest w polskiej placówce dyplomatycznej.

Kandydaci – cudzoziemcy dodatkowo składają:

Od kandydata – cudzoziemca poza ww. dokumentami wymagane są:

 • Polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego albo oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,
 • Certyfikat znajomości języka polskiego (wymagany poziom minimum B2) wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego lub zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim lub zaświadczenie poświadczające znajomość języka polskiego wydane przez Uczelnianą Komisję Egzaminacyjną Uniwersytetu Szczecińskiego albo inny certyfikat uznany przez UKE US – wymagane dla osób ubiegających się o przyjęcie na kierunki prowadzone w języki polskim
 • Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego (wymagany poziom minimum B2) zgodny z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej lub zaświadczenie poświadczające znajomość języka angielskiego przez Uczelnianą Komisję Egzaminacyjną Uniwersytetu Szczecińskiego albo inny certyfikat uznany przez UKE US – wymagane dla osób ubiegających się o przyjęcie na kierunki prowadzone w języku angielskim.

Osoby chcące uzyskać zaświadczenie o znajomości języka polskiego lub angielskiego od Uniwersytetu Szczecińskiego lub uznanie certyfikatu są zobowiązane złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu (dostępna na stronie ERK) lub przedstawić inny dokument potwierdzający znajomość języka polskiego lub angielskiego, który zostanie poddany weryfikacji przez Uczelnianą Komisję Egzaminacyjną Uniwersytetu Szczecińskiego.

 • W ciągu 30 dni od rozpoczęcia roku akademickiego należy okazać we właściwym Dziale Obsługi Studenta wizę lub kartę pobytu (wraz z kserokopią decyzji wojewody) albo inny dokumentu uprawniający do pobytu na terytorium RP.