• 22 PAŹ 20

  Social Sciences jest kierunkiem z wykładowym językiem angielskim. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu: socjologii, psychologii, zarządzania, komunikacji społecznej i ekonomii. Kierunek jest odpowiedzią na zapotrzebowanie lokalnych pracodawców na specjalistów ds. komunikacji społecznej.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W CZASIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • podstawowych metod diagnostyki psychologicznej,
  • korzystać z gotowych narzędzi diagnostycznych,
  • samodzielnie konstruować nowe narzędzia poprawne pod względem psychometrycznym,
  • rozumieć zachowania innych ludzi, ich emocje i motywacje,
  • rozwiązywać problemy jednostki, grupy czy społeczeństwa.

  Przykładowe przedmioty:
  New Media and Communication (nowe media komunikacja), Social Psychology (psychologia społeczna), Memory Studies (studia nad pamiecia społeczna), Research and Learning Tutoring (tutoring procesu badawczego i uczenia sie), Environmental Communication & Mediation (komunikacja i mediacja srodowiskowa), Organizational Culture (kultura organizacji), Storytelling and social communication (narracje i komunikacja społeczna)

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują w:
  • jednostkach samorządu i administracji rządowej (głównie w departamentach zajmujących się relacjami z organizacjami
  społeczeństwa obywatelskiego, sprawami społecznymi, promocją) jako urzędnicy, pracownicy socjalni, specjaliści ds. zasobów ludzkich, pracownicy wsparcia rodziny, pełnomocnicy ds. równości, referenci pracujący z migrantami,
  • stowarzyszeniach, fundacjach, ruchach społecznych i zespołach projektowych jako koordynatorzy, badacze społeczni, analitycy, doradcy społeczni,
  • mediach jako dziennikarze, analitycy, korespondenci,
  • sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, jako kierownicy działu, liderzy zespołu, koordynatorzy projektu, pracownicy działu
  obsługi klienta, HR, konsultanci, pracownicy działów promocji i marketingu, agencjach reklamowych, ośrodkach badań naukowych,
  • międzynarodowych korporacjach, np. jako koordynatorzy zespołu IT, liderzy zespołu, analitycy jakości danych, konsultanci ds. poprawy jakości świadczonych usług, specjaliści ds. monitoringu i ewaluacji.

  WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  Forma studiów: stacjonarne

  ECTS: 180


  Specjalności:

  Brak


  Kryteria kwalifikacji: Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język obcy nowożytny: angielski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • przedmiot dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • język polski

  Dodatkowe informacje:

  Kandydaci muszą prezentować znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie w tym języku. Jedną z istotniejszych kompetencji na współczesnym rynku pracy jest wiedza i umiejętność rozwiązywania kluczowych problemów z wykorzystaniem najbardziej aktualnej wiedzy nauk społecznych i anglojęzycznej terminologii. W modelu tym studenci nauczą się pracy w interdyscyplinarnym środowisku.