• 22 PAŹ 20

  Rzetelna informacja o zjawiskach zachodzących na rynku nieruchomości coraz częściej jest postrzegana jako istotny element wiedzy o gospodarce. Studenci kierunku rynek nieruchomości zdobywają wiedzę i umiejętności do podejmowanie odpowiednich decyzji w ramach szacowania wartości nieruchomości, zarządzania nieruchomościami i obrotu nieruchomościami adekwatnie do sytuacji z punktu widzenia jednostki funkcjonującej na rynku.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty:
  Ekonomiczno-prawne aspekty funkcjonowania rynku nieruchomości, pośrednictwo
  w obrocie nieruchomościami, gospodarowanie zasobami nieruchomości, project management
  na rynku nieruchomości, wycena nieruchomości w projektach inwestycyjnych, podstawy
  uczenia maszynowego na rynku nieruchomości.

  Nasi absolwenci pracują jako:
  • rzeczoznawcy majątkowi,
  • zarządcy nieruchomości, pośrednicy w obr ocie nieruchomościami,
  • analitycy rynku nieruchomości (m.in. w bankach),
  • urzędnicy państwowi i samorządowi zajmujący się gospodarką nieruchomościami.

  Kontynuacja nauki: absolwent może podjąć studia III stopnia w ramach których jest w stanie prowadzić badania naukowe dotyczące zjawisk zachodzących na rynku nieruchomości. Ponadto nauka powinna być kontynuowana w ramach doskonalenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w seminariach szkoleniowych, kursach i szkoleniach organizowanych przez organizacje zawodowe.

   

  Forma studiów: stacjonarne

  WYDZIAŁ EKONOMII, FINANSÓW I ZARZĄDZANIA – KAMPUS MICKIEWICZA

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  Program kierunku ma charakter modułowy


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

  Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru
  W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
  O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia
  Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.


  Dodatkowe informacje:

  Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier. Istnieje również możliwość odbycia staży zagranicznych w ramach programu ERASMUS+.