• 27 STY 21

  Jednostka prowadząca: Instytut Pedagogiki

  Wydział: Wydział Nauk Społecznych

  Informacje o kierunku:

  Cel studiów

  Celem studiów jest przygotowanie absolwentów studiów  I i II stopnia posiadajacych przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu/prowadzenia zajęć/ lecz nie posiadających kwalifikacji pedagogicznych do wykonywania zawodu nauczyciela.

  Absolwenci studiów I stopnia uzyskają przygotowanie pedagogiczne do pracy w szkołach podstawowych.

  Absolwenci studiów II stopnia i jednolitych studiów magisterskich uzyskają przygotowanie pedagogiczne do pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek.

  Opis kierunku/Program

  Studia umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu przygotowania pedagogicznego i uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela. W procesie kształtowania koncepcji kształcenia uczestniczyli nauczyciele akademiccy oraz specjaliści – praktycy z placówek edukacyjnych.

  Jest to kolejna edycja studiów. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.

  Uczestnicy

  Adresatami studiów podyplomowych są absolwenci studiów I , II stopnia, jednolitych studiów magisterskich posiadający przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu/ prowadzenia zajęć lecz nie posiadający kwalifikacji pedagogicznych do wykonywania zawodu nauczyciela.

   

  Wykładowcy

  Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu Szczecińskiego oraz profesjonalistów – praktyków z instytucji i placówek edukacyjnych.

  Organizacja:

  Organizacja nauki

  Zajęcia odbywaja się w piątki i soboty, przeciętnie dwa razy w miesiącu.

  Praktyki pedagogiczne w wymiarze 150 godzin są organizowane i realizowane przez studentów we własnym zakresie pod kierunkiem opiekuna praktyk z Instytutu Pedagogiki US. Uczelnia nie pokrywa kosztów związanych z odbywaniem praktyki.

  Czas trwania
  3 semestry
  Warunki zaliczenia

  Absolwent  otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, po wcześniejszym zaliczeniu przedmiotów i zdaniu egzaminu końcowego.

  Opłaty

  1400 zł za semestr

  Uczelnia nie pobiera wpisowego.

  Rekrutacja:

  REKRUTACJA NA SEMESTR LETNI W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 OD 24 STYCZNIA 2022

  Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK:  https://e-podyplomowe.usz.edu.pl/erekrutacjanew/index.php

  Rekrutacja trwa do 25.02.2022r. Zapraszamy do rejestracji.

  Warunki rekrutacji:

  Po rejestracji w systemie, (dostępny od 24 stycznia) należy dostarczyć wymagane dokumenty osobiście lub pocztą do Sekretariatu Studiów.

  Wymagane dokumenty:

  • podanie/kwestionariusz osobowy kandydata – wydruk z systemu ERK,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów lub poświadczona kserokopia dyplomu,
  • zdjęcie (1 sztuka)

   

  Wydział Nauk Społecznych 

  ul. Krakowska 71-79

  71-017 Szczecin

  dopisek “studia podyplomowe”

  Kontakt
  kierownik studiów

  dr Marta Komorowska-Pudło

  e-mail: marta.komorowska-pudlo@usz.edu.pl

  sekretariat

  Beata Burdanowska

  (pokój 171) tel. 91 444 3225

  e-mail: beata.burdanowska@usz.edu.pl


  Dodatkowe informacje:

  brak