• 22 PAŹ 20

  Studia mają charakter wszechstronny i obejmują kilka bloków tematycznych, wybieranych przez studenta, poszerzających wiedzę z przedmiotów podstawowych i kierunkowych, a zarazem profilują w wybranym kierunku przyszłej działalności zawodowej. W programie kształcenia przewidziano moduły przedmiotów w zakresie: prawa konstytucyjnego, prawa karnego, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa finansowego oraz prawa międzynarodowego.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • posługiwać ogólną wiedzą z zakresu prawa,
  • rozumieć teksty prawne i tworzyć je,
  • prawidłowego i kreatywnego wykonywania swoich obowiązków zawodowych
  • w wymiarze sprawiedliwości, wolnych zawodach prawniczych, administracji rządowej i samorządowej itp.
  Poza tym dzięki modułowi „Praktyczne aspekty wykonywania zawodów prawniczych” będziesz mógł już w trakcie studiów „zmierzyć” umiejętności i wiedzę zdobytą podczas studiów z praktyką pracy.

  Przykładowe przedmioty:
  organy ochrony prawnej, łacinska terminologia prawnicza, prawo rzymskie, logika prawnicza, prawo konstytucyjne, prawo administracyjne, kryminologia, obrona konieczna w teorii i praktyce orzeczniczej, sadowe i pozasadowe instrumenty ochrony praw konsumenckich, prawo autorskie i ochrony własnosci intelektualnej, prawo handlowe, negocjacje jako sposób rozwiazywania sporów, rozprawa sadowa, prawo alimentacyjne, proces poszlakowy w postepowaniu karnym

  KARIERA I PRACA
  Studia na kierunku prawo są pierwszym etapem nauki w zakresie tzw. klasycznych zawodów prawniczych, czyli:
  • sędziego, prokuratora, adwokata, radcy prawnego, notariusza,
  • pokrewnych zawodów prawniczych (takich jak np. referendarz sądowy albo komornik).
  Przygotowują także specjalistów do pracy m.in. w:
  • organach ochrony prawnej,
  • podmiotach prywatnych, dla których można prowadzić obsługę prawną,
  • organach wymiaru sprawiedliwości na stanowiskach pomocniczych (np. asystenta sędziego),
  • organach i urzędach administracji publicznej, w tym w jednostkach samorządu terytorialnego.

  WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

  ECTS: 300


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji: Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język mniejszości narodowej: białoruski, litewski, ukraiński
  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • filozofia
  • geografia
  • historia
  • język łaciński i kultura antyczna
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Dodatkowe informacje:

  Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę naukową (w tym praktyków, m.in. sędziów, adwokatów, radców prawnych).