• 22 PAŹ 20

  Praca socjalna to kierunek dla ludzi z pasją pomagania innym. Kształcenie pomaga poznać drugiego człowieka, jego potrzeby i tkwiący w nim potencjał. Uczy, jak profesjonalnie pomagać człowiekowi, rodzinie, grupom i zbiorowościom społecznym w trudnych sytuacjach życiowych. Co roku absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie w instytucjach pomocy społecznej i systemu wsparcia społecznego. Podejmują pracę w instytucjach i organizacjach państwowych, samorządowych oraz pozarządowych. Nasi absolwenci to ludzie z wizją i misją dokonywania pozytywnych zmian społecznych

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:

  • identyfikować największe problemy społeczne wynikające ze zmian cywilizacyjnych,
  • dokonywać diagnozy sytuacji i zjawisk społecznych,
  • stosować metody , techniki i narzędzia interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań służących rozwiązywaniu problemów,
  • opracowywać i wdrażać programy wspomagania socjalnego, aby skutecznie wspierać rozwój drugiego człowieka i pomagać w sytuacjach kryzysowych.

  Przykładowe przedmioty:
  struktura i organizacja pomocy społecznej ,pedagogika społeczna i resocjalizacyjna, metodyka pracy socjalnej, psychologia ogólna i społeczna, poradnictwo rodzinne i socjalne, gerontologia społeczna, patologie społeczne, pedagogika rodziny, asystentura rodzinna, diagnoza psychospołeczna

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują m.in. w:

  • ośrodkach pomocy społecznej,
  • regionalnych ośrodkach polityki społecznej,
  • powiatowych centrach pomocy rodzinie,
  • placówkach opiekuńczo- wychowawczych,
  • domach pomocy społecznej,
  • jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu,
  • ośrodkach wsparcia,
  • ośrodkach interwencji kryzysowej,
  • centrach usług społecznych,
  • placówkach dla osób bezdomnych i uzależnionych,
  • zakładach karnych,
  • ośrodkach dla uchodźców,
  • organizacjach pozarządowych.

  WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

  Profil studiów: praktyczny

  Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

  ECTS: 180


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji: Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

  Dodatkowe informacje:

  Celem praktyk jest zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania jednostek organizacjach pomocy społecznej oraz instytucji współpracujących z nimi w zakresie pomocy i pracy socjalnej na rzecz osób wymagających wsparcia. Ukończenie studiów daje prawo do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.