• 22 PAŹ 20

  Studia na kierunku Pedagogika specjalna umożliwiają nabycie wiedzy, umiejętności i postaw, zgodnych z obowiązującym w Polsce standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Absolwenci zyskują kwalifikacje uprawniające do podejmowania profesjonalnych czynności zawodowych w zakresie edukacji, wychowania i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami w każdym wieku oraz w zakresie wspierania rodzin osób z niepełnosprawnościami.

  Studia trwają 5 lat i kończą się uzyskaniem tytułu magistra pedagogiki specjalnej.

  Absolwent dysponuje specjalistyczną wiedzą pedagogiczną oraz podstawową wiedzą z obszaru psychologii, socjologii, filozofii, historii oraz medycyny, w zakresie niezbędnym do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu rehabilitacji, edukacji, wychowania, opieki i rozwoju zawodowego osób z orzeczeniami o niepełnosprawności oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

  Umiejętności uzyskiwane w trakcie studiów

  Nauczysz się:

  • projektować działania edukacyjne, terapeutyczne, opiekuńcze, diagnostyczne oraz doradcze,
  • planować działania wspomagające rozwój, inkluzję i społeczne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami,
  • konstruować indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, dostosowane do potrzeb i możliwości wynikających z rodzaju niepełnosprawności,
  • stosować metody pracy edukacyjnej i terapeutycznej,
  • posługiwać się metodami i narzędziami diagnostycznymi,
  • prowadzić edukację włączającą, rehabilitację i terapię pedagogiczną.

  Kariera i praca

  Nasi absolwenci pracują w:

  • przedszkolach oraz szkołach ogólnodostępnych (publicznych i niepublicznych) na stanowisku: nauczyciel pedagog specjalny;
  • przedszkolach oraz szkołach specjalnych, integracyjnych i z oddziałami integracyjnymi;
  • specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i rewalidacyjno-wychowawczych;
  • placówkach dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
  • ośrodkach wczesnej interwencji;
  • ośrodkach rehabilitacji dziennej dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego;
  • specjalistycznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych;
  • środowiskowych domach samopomocy;
  • placówkach organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dzieci;
  • gabinetach prywatnych jako specjaliści metod terapii stosowanych w rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami.

   

   

  WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

  Profil studiów: praktyczny

  Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

  ECTS: 300


  Specjalności:

  • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
  • edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

  Kryteria kwalifikacji: Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

  Dodatkowe informacje:

  Praktyki studenckie Praktyki realizowane są w publicznych i niepublicznych szkołach, przedszkolach i instytucjach funkcjonujących w systemie oświaty. Student otrzymuje skierowanie na praktykę do wybranej placówki (zgodnie z rodzajem praktyki oraz po akceptacji opiekuna praktyki z ramienia Uczelni). Dział Praktyk US koordynuje zawarcie umowy pomiędzy Uczelnią, a opiekunem praktyki w Instytucji przyjmującej oraz wypłatę wynagrodzenia dla nauczyciela będącego opiekunem. Wybór miejsca odbywania praktyk ustalany jest wspólnie przez Studenta i opiekuna praktyki z uwzględnieniem danego programu praktyki.   Dodatkowe informacje: Uzyskane w toku studiów kwalifikacje są zgodne z aktualnymi wymaganiami wobec nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek specjalnych oraz szkół ogólnodostępnych w zakresie pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Program studiów jednolitych magisterskich opracowany został na podstawie Obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Absolwent po ukończeniu studiów na kierunku Pedagogika specjalna ma możliwość kontynuowania uczenia się na studiach podyplomowych lub aplikowania do Szkoły Doktorskiej.