• 30 MAJ 22

  Studia przygotowują do prowadzenia oddziaływań z szeroko rozumianej profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Absolwenci studiów zdobędą wiedzę, umiejętności i kompetencje, które mają fundamentalne znaczenie w wychowaniu, opiece, kształceniu i resocjalizacji osób z zaburzeniami. Niewątpliwym walorem proponowanych studiów jest duża oferta zajęć z zakresu metodyki resocjalizacji.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:

  • projektować i organizować działania wychowawcze, terapeutyczne i profilaktyczne,
  • diagnozować i prognozować specjalistyczne oddziaływania korekcyjne,
  • identyfikować potrzeby i zasoby osób z zaburzeniami zachowania,
  • rozwiązywać trudności zawodowe,
  • pracować w zespole oraz podejmować współpracę ze środowiskiem  (specjalistami z innych placówek i instytucji działających w środowisku lokalnym),
  • umiejętności komunikacyjne ukierunkowane na motywowanie do wprowadzania konstruktywnych zmian i samorozwoju.

  Przykładowe przedmioty:
  pedagogika resocjalizacyjna, twórcza resocjalizacja, warsztaty umiejętności wychowawczych i terapeutycznych, warsztaty pracy kuratora sądowego

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci znajdą zatrudnienie jako:

  • pedagodzy/wychowawcy w instytucjach systemu oświaty (szkoły, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, bursy, internaty),w schroniskach dla nieletnich, w zakładach poprawczych, w instytucjach profilaktycznych i wychowawczych działających w środowisku lokalnym (świetlice wychowawcze i socjoterapeutyczne, ogniska pracy z młodzieżą),
  • koordynatorzy pieczy zastępczej,
  • kuratorzy społeczni (po przejściu odpowiednich procedur),
  • funkcjonariusze policji/straży miejskiej/służby więziennej (po przejściu odpowiednich procedur),
  • pracownicy/założyciele fundacji, organizacji i stowarzyszeń zajmujących się profilaktyką, resocjalizacją i readaptacją społeczną osób niedostosowanych społecznie, pracą wychowawczą z dziećmi młodzieżą, aktywizacją społeczności lokalnych.

  WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

  ECTS: 180


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji: Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

  Dodatkowe informacje:

  Praktyka realizowana jest w instytucjach resocjalizacyjnych. Łącznie 120 godzin: 60 godz. w semestrze IV; 60 godz. w semestrze VI.