• 22 PAŹ 20

  Studia umożliwiają zdobycie podstawowej wiedzy ogólnopedagogicznej, historyczno -filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej, niezbędnej do zrozumienia społeczno -kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej oraz kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Studenci mogą zdobyć umiejętności komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Absolwent to osoba przygotowana do kompleksowej realizacji zadań opiekuńczych, wychowawczych, resocjalizacyjnych w zróżnicowanych instytucjach i w lokalnych układach funkcjonalnych.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W CZASIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • rozumieć i wspomagać rozwój dziecka,
  • prowadzić z dziećmi/uczniami zajęcia wspierające ich rozwój,
  • interpretować programy nauczania i analizować podstawę programową,
  • udoskonalać swoje kompetencje w zakresie praktycznego działania,
  • tworzyć własny warsztat metodyczny,
  • refleksyjnie oceniać własną rolę zawodową.

  Przykładowe przedmioty:
  psychologia rozwojowa, tutoring, podstawy edukacji plastycznej, psychologia kliniczna, emisja głosu, metodyka edukacji muzycznej, praktyka ciągła wychowawczo-dydaktyczna, metodyka nauczania języka obcego, komunikacja i kultura języka, podstawy pedagogiki specjalnej, współczesne nurty i koncepcje wychowania, podstawy edukacji małego dziecka, diagnoza pedagogiczna, organizacja pracy przedszkola i szkoły, wczesna diagnoza zainteresowań, predyspozycji i zdolności

  KARIERA I PRACA

  Absolwent kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna posiada pełne kwalifikacje i niezbędne kompetencje do pracy z dziećmi
  w przedszkolu oraz z uczniami klas I–III szkoły podstawowej.

  Profil studiów: praktyczny

  ECTS: 300


  Specjalności:

  • rozszerzona edukacja artystyczna;
  • pedagogika małego dziecka

  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

  Dodatkowe informacje:

  Podjęcie studiów pięcioletnich na kierunku pozwala na pozyskanie pogłębionej wiedzy, umiejętności i kompetencji, bez konieczności studiowania w tzw. systemie bolońskim (najpierw studia I, potem II stopnia). Przestrzegany jest w ten sposób ustawowy wymóg, by przygotowanie nauczycieli przedszkola i klas młodszych realizowane było w ramach jednolitych studiów magisterskich.