• 22 PAŹ 20

  Jeśli chcesz mieć po zakończonych studiach zagwarantowaną interesującą, wymagającą kreatywności pracę, to kierunek: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna stanowi najlepszą odpowiedź na Twoje oczekiwania. Wiedza i umiejętności pozyskane w trakcie studiów pozwolą na realizację Twoich pasji związanych z edukacją dzieci, rozwojem artystycznym oraz rozwijaniem tzw. kompetencji miękkich poszukiwanych wśród kandydatów na rynku pracy (umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, zdolności organizacyjne, otwarcie na innych, zdolność adaptacji, gotowość do dalszego rozwoju zawodowego).

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W CZASIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • rozumieć i wspomagać rozwój dziecka,
  • prowadzić z dziećmi/uczniami zajęcia wspierające ich rozwój,
  • interpretować programy nauczania i analizować podstawę programową,
  • udoskonalać swoje kompetencje w zakresie praktycznego działania,
  • tworzyć własny warsztat metodyczny,
  • refleksyjnie oceniać własną rolę zawodową.

  Przykładowe przedmioty:
  psychologia rozwojowa, tutoring, podstawy edukacji plastycznej, psychologia kliniczna, emisja głosu, metodyka edukacji muzycznej, praktyka ciągła wychowawczo-dydaktyczna, metodyka nauczania języka obcego, komunikacja i kultura języka, podstawy pedagogiki specjalnej, współczesne nurty i koncepcje wychowania, podstawy edukacji małego dziecka, diagnoza pedagogiczna, organizacja pracy przedszkola i szkoły, wczesna diagnoza zainteresowań, predyspozycji i zdolności

  KARIERA I PRACA

  Absolwent kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna posiada pełne kwalifikacje i niezbędne kompetencje do pracy z dziećmi
  w przedszkolu oraz z uczniami klas I–III szkoły podstawowej.

  WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

  Profil studiów: praktyczny

  Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

  ECTS: 300


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji: Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

  Dodatkowe informacje:

  Podjęcie studiów pięcioletnich na kierunku pozwala na pozyskanie pogłębionej wiedzy, umiejętności i kompetencji, bez konieczności studiowania w tzw. systemie bolońskim (najpierw studia I, potem II stopnia). Przestrzegany jest w ten sposób ustawowy wymóg, by przygotowanie nauczycieli przedszkola i klas młodszych realizowane było w ramach jednolitych studiów magisterskich.