• 22 PAŹ 20

  Studia na tym kierunku koncentrują się wokół zagadnień związanych z logistyką, zarządzaniem łańcuchami dostaw, gospodarką magazynową i transportem międzynarodowym. Absolwent potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu logistyki, ponadto posiada biegłą znajomość podstawowych narzędzi zarządzania oraz posługuje się systemami informatycznymi klasy ERP, MRP, CRM, WMS.

  Absolwent specjalności Logistyka w Biznesie posiada umiejętność wdrażania logistyki do różnych obszarów biznesu, natomiast po specjalności Projektowanie i Eksploatacja Systemów Magazynowych legitymuje się wiedzą z zakresu funkcjonowania nowoczesnej infrastruktury logistycznej, zarządzania gospodarką materiałową oraz projektowaniem sieci dostaw. Absolwent specjalności Transport Międzynarodowy potrafi skutecznie ocenić i rozwiązywać problemy pojawiające się w obsłudze transportowej sieci dostaw, z uwzględnieniem transportu samochodowego, kolejowego, wodnego śródlądowego, morskiego i lotniczego oraz ich kombinacji

  Nauczysz się:

  • zarządzania operacyjnego w działach logistycznych i transportowych jednostek gospodarczych,
  • sterować przepływami materiałów, informacji oraz środków finansowych, z uwzględnieniem aspektów logistycznej obsługi klienta,
  • obsługi systemów informatycznych zarzadzania przedsiębiorstwem (ERP), magazynem (WMS) i transportem (TMS),
  • prowadzenia dokumentacji jakościowej, tworzenia procedur kontroli oraz rozliczania i usuwania powstałych problemów.

  Przykładowe przedmioty:
  logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, logistyka produkcji, logistyka zaopatrzenia, logistyka dystrybucji, gospodarka magazynowa, logistyka miejska, ekonomika transportu, transport w handlu międzynarodowym, spedycja

  KARIERA I PRACA
  Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w:
  • przedsiębiorstwach transportowych, spedycyjnych i logistycznych (TSL),
  • parkach przemysłowych, centrach dystrybucyjno-logistycznych oraz zarządach infrastruktury transportowej (np. portach morskich i lotniczych),
  • działach planowania, sterowania, zaopatrzenia, zarządzania magazynem oraz informatycznej obsługi logistyki i transportu w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych,
  • zakładach komunikacji publicznej,
  • jednostkach administracyjnych zajmujących się organizowaniem, sterowaniem i planowaniem ruchu miejskiego,
  • jednostkach certyfikujących i audytujących.

  WYDZIAŁ EKONOMII, FINANSÓW I ZARZĄDZANIA – KAMPUS CUKROWA

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • logistyka w biznesie;
  • projektowanie i eksploatacja systemów magazynowych;
  • transport międzynarodowy

  Kryteria kwalifikacji: Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • geografia
  • historia
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • biologia
  • chemia
  • fizyka i astronomia / fizyka
  • geografia
  • historia
  • informatyka
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje:

  Studiując na kierunku Logistyka studenci mają do dyspozycji nowoczesne laboratoria i pracownie badawcze: LogLab i TrasnsLab. W skład bazy dydaktycznej wchodzi także Centrum Informacji Menedżerskiej, które zapewnia dostęp do aktualnej i wyspecjalizowanej wiedzy (czytelnia, wypożyczalnia, ośrodek informacji naukowej). W procesie kształcenia duży nacisk kładziony jest na zajęcia praktyczne przy współpracy z menadżerami branży TSL. Student ma także możliwość rozwijania swoich umiejętności w ramach zespołów badawczych i kół naukowych: Koło Naukowe Logistyki LogUS i Koło Naukowe Transportu. Bogata oferta stypendialna w ramach Programu Erasmus+ umożliwia kształcenie i odbywanie staży zawodowych za granicą Polski. Mobilność międzynarodową studentów wspiera zwiększona liczba godzin z dwóch języków obcych oraz zajęcia prowadzone w językach angielskim i niemieckim. W czasie wolnym od nauki student ma do dyspozycji przyjazną strefę rekreacji zorganizowaną w budynku Wydziału