• 22 PAŹ 20

  Absolwent kierunku ma szansę stać się twórczym projektantem, wnikliwie obserwującym i analizującym otaczającą go przestrzeń. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy w zakresie analizy, diagnozy i planowania przestrzeni otaczającej człowieka zgodnie z jego potrzebami, normami cywilizacyjnymi i możliwościami technicznymi z poszanowaniem zasad ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego. Wykłady i ćwiczenia uzupełniają zajęcia terenowe w kraju i zagranicą, które pozwalają na dostosowanie treści do indywidualnych zainteresowań studenta.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • opracowywania analiz z zakresu zagospodarowania przestrzennego,
  • sporządzania lokalnych strategii rozwoju oraz tworzenia programów na rzecz konkurencyjności i innowacji miast, gmin czy regionów,
  • zarządzania miastami, gminami i regionami oraz organizowania efektywnej współpracy międzyregionalnej czy zagranicznej,
  • sporządzania dokumentów oceniających zasoby i stan środowiska przyrodniczego oraz wpływ inwestowania na środowisko,
  • doradztwa w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami oraz ustalania lokalizacji inwestycji.

  Przykładowe przedmioty:
  atrakcyjność inwestycyjna miast i regionów, Big Data w gospodarce przestrzennej, konsultacje społeczne i techniki negocjacji, lokalizacja działalności gospodarczej, modelowanie i wizualizacja danych przestrzennych, oddziaływanie inwestycji na środowisko, programy i fundusze europejskie, projektowanie przestrzennych baz danych, projektowanie urbanistyczne, systemy informacji geograficznej

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują jako:
  • specjaliści i eksperci w urzędach administracji państwowej i samorządowej, np. w wydziałach planowania przestrzennego lub ochrony środowiska,
  • pracownicy biur planistycznych, pracowni urbanistycznych i biur projektowych,
  • pracownicy agencji oraz fundacji rozwoju regionalnego i lokalnego oraz instytucji zajmujących się pozyskiwaniem funduszy unijnych na projekty regionalne i lokalne,
  • pracownicy agencji nieruchomości, firm doradczych i konsultingowych.

  WYDZIAŁ EKONOMII, FINANSÓW I ZARZĄDZANIA – KAMPUS MICKIEWICZA

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  Forma studiów: stacjonarne

  ECTS: 210


  Specjalności:

  • analityk danych przestrzennych
  • koordynator lokalnych projektów inwestycyjnych

  Kryteria kwalifikacji: Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • geografia
  • język polski
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • biologia
  • geografia
  • historia
  • informatyka
  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • chemia
  • filozofia
  • fizyka i astronomia / fizyka
  • informatyka
  • język obcy nowożytny: dowolny

  Dodatkowe informacje:

  Program kształcenia został opracowany we współpracy z Regionalnym Biurem Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, Urzędem Miasta Szczecin, Stowarzyszeniem Rozwoju Gospodarczego Gmin oraz Stowarzyszeniem Forum Rewitalizacji. W trakcie studiów istnieje możliwość poszerzenia własnych horyzontów poprzez działalność w kole naukowym studentów gospodarki przestrzennej.