• 22 PAŹ 20

  Większość pracodawców potrzebuje specjalistów z zakresu finansów oraz rachunkowości. Program kierunku finanse i rachunkowość uwzględnia ich oczekiwania i dlatego od wielu lat jest najchętniej wybieranym kierunkiem studiów ekonomicznych w Szczecinie. Absolwenci są przygotowani do prowadzenia własnych firm, np. biur rachunkowych czy doradztwa finansowego, oraz – po spełnieniu dodatkowych wymagań – również działalności w sferze auditingu oraz doradztwa podatkowego. Absolwenci mogą również ubiegać się o prestiżowe uprawnienia zawodowe, na przykład o tytuł biegłego rewidenta, doradcy podatkowego czy dyplomowanego księgowego.

  Umiejętności uzyskiwane w trakcie studiów:

  Nauczysz się:
  • przygotowywać analizy finansowe podmiotów gospodarczych na potrzeby kierownictwa, banków, giełdy itd.,
  • prowadzić księgi rachunkowe i sporządzać sprawozdania finansowe,
  • przygotowywać plany finansowe i inwestycyjne na podstawie informacji rynkowych oraz sytuację ekonomiczną jednostki gospodarczej,
  • rozliczać zobowiązania publicznoprawne, w tym podatkowe i wobec ZUS,
  • analizować przepisy prawne dotyczące działalności gospodarczej,
  • oceniać projekty gospodarcze oraz zarządzać ryzykiem,
  • posługiwać fachową terminologią finansowo-księgową w języku angielskim.
  Znacząca część zajęć prowadzona jest przez wykładowców posiadających doświadczenie praktyczne.

  Przykładowe przedmioty:
  arkusz kalkulacyjny w finansach i rachunkowości, bankowość, finanse przedsiębiorstwa, mikroekonomia, podatki, rachunkowość finansowa, ubezpieczenia, doradztwo bankowo-ubezpieczeniowe, rachunkowość budżetowa, rozliczenia publicznoprawne przedsiębiorstw, doradztwo inwestycyjne i zarządzanie aktywami, marketing usług finansowo-księgowych

  Kariera i praca:

  Nasi absolwenci pracują jako:
  • księgowi w jednostkach sektora prywatnego i publicznego,
  • analitycy i doradcy finansowi (w tym podatkowi),
  • specjaliści w bankach i firmach ubezpieczeniowych,
  • analitycy giełdowi,
  • audytorzy i pracownicy działów controllingu,
  • skarbnicy w jednostkach samorządu terytorialnego.
  Nasi studenci prowadzą również własną działalność gospodarczą.

  WYDZIAŁ EKONOMII, FINANSÓW I ZARZĄDZANIA, KAMPUS MICKIEWICZA

   

   

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • rachunkowość i sprawozdawczość finansowa;
  • doradztwo finansowe i bankowość;
  • finanse przedsiębiorstwa i podatki
  • technologie cyfrowe w finansach

  Kryteria kwalifikacji: Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • geografia
  • historia
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • biologia
  • chemia
  • fizyka i astronomia / fizyka
  • geografia
  • historia
  • informatyka
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje:

  Wiele zajęć realizowanych jest w formie laboratoryjnej, głównie z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania finansowo -księgowego. Studia dają możliwość poznania fachowej terminologii z zakresu rachunkowości i finansów w języku angielskim. Nasi studenci często podejmują pracę w zawodzie już podczas studiów. Mamy najlepsze programy nauczania, poświadczone kategorią naukową A, nadaną przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pełnymi uprawnieniami do nadawania stopni naukowych oraz pozytywną akredytacją Polskiej Komisji Akredytacyjnej.