• 22 PAŹ 20

  To kierunek unikatowy w skali kraju, bo łączący w sobie elementy efektów kształcenia realizowanych na kierunkach ekonomia, prawo i administracja.
  Celem kształcenia na tym kierunku jest zdobycie przez studenta gruntownej i wszechstronnej wiedzy w zakresie nauk prawnych i ekonomicznych oraz umiejętności analizy i interpretacji zjawisk ekonomicznych i prawnych.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • posługiwać ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji oraz ogólną wiedzą ekonomiczną,
  • rozumieć teksty prawne i reguły logicznego rozumowania i interpretowania,
  • komunikacji interpersonalnej w procesie decyzji o charakterze ekonomicznym i prawnym.

  Przykładowe przedmioty:
  postępowanie administracyjne, prawo handlowe, rynki towarowe, finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne i samorządowe, prawo gospodarki komunalnej, prawo upadłościowe i naprawcze, prawo uczciwej konkurencji, prawo ochrony konkurencji, planowanie finansowe

  KARIERA I PRACA

  W sektorze publicznym nasi absolwenci pracują w:
  – urzędach skarbowych i kontroli skarbowej,
  – instytucjach sprawujących nadzór nad rynkiem finansowym,
  – urzędach gmin, urzędach miejskich, starostwach powiatowych, urzędach marszał­kowskich, urzędach wojewódzkich, ministerstwach,
  – agencjach państwowych.

  W sektorze prywatnym nasi absolwenci pracują w:
  – przedsiębiorstwach handlowych i usługowych,
  – przedsiębiorstwach finansowych i funduszach inwestycyjnych,
  – bankach i domach maklerskich,
  – funduszach inwestycyjnych,
  – firmach ubezpieczeniowych oraz firmach doradztwa ekonomicznego,
  – przedsiębiorstwach transportowych i komunikacyjnych.

  WYDZIAŁ EKONOMII, FINANSÓW I ZARZĄDZANIA – KAMPUS MICKIEWICZA

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  Forma studiów: stacjonarne

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • sektor prywatny;
  • sektor publiczny

  Kryteria kwalifikacji: Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język mniejszości narodowej: białoruski, litewski, ukraiński
  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • filozofia
  • geografia
  • historia
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Dodatkowe informacje:

  Absolwenci uzyskują kompetencje zawodowe, pozwalające na ubieganie się o stanowiska pracy, które wymagają poruszania się w sferze ekonomii i prawa. Studia są prowadzone łącznie przez Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania, co oznacza, że zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną na obydwu wydziałach.