• 22 PAŹ 20

  Kierunek, którego ukończenie gwarantuje absolwentom satysfakcjonujące życie zawodowe i otwiera drzwi do kariery tak szeroko, jak to możliwe. Program studiów pozwala nie tylko na zdobywanie wiedzy, ale także na kształtowanie osobowości oraz umiejętności takich, jak szybkie i skuteczne rozwiązywanie problemów oraz elastyczność na rynku pracy i odwaga w podejmowaniu zadań, których oczekuje każdy pracodawca. Absolwenci są przygotowani do zatrudnienia na każdym szczeblu zarządzania, co wzmacnia ich pozycję na lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym rynku pracy.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • analizować zjawiska i procesy ekonomiczne zachodzące w przedsiębiorstwach oraz gospodarce lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej,
  • posługiwać metodami, narzędziami i technikami niezbędnymi do rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach/instytucjach/urzędach,
  • zakładać oraz prowadzić własną działalność gospodarczą w skali lokalnej, regionalnej, krajowej lub międzynarodowej,
  • realizować własne pomysły biznesowe w formie małej firmy.

  Przykładowe przedmioty:
  badanie zachowań społecznych, warsztaty autoprezentacji, statystyka, ekonomia zrównoważonego rozwoju, ekonomia sektora publicznego, metody ilościowe w ekonomii, funkcjonowanie i analiza rynku pracy, analiza ekonomiczna, handel zagraniczny, negocjacje w procesach decyzyjnych

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują jako:
  • specjaliści ds. analiz, diagnozowania, projektowania, planowania, modelowania, programowania/prognozowania zjawisk gospodarczych w różnych przedsiębiorstwach i instytucjach,
  • kierownicy oraz asystenci w działach ekonomicznych i personalnych,
  • specjaliści w zakresie negocjowania i zawierania umów z partnerami krajowymi/zagranicznymi,
  • specjaliści ds. prowadzenia i rozliczania transakcji międzynarodowych,
  • eksperci, doradcy, konsultanci, kontrolerzy działalności gospodarczej i administracji skarbowej,
  • liderzy przedsiębiorczości lokalnej i regionalnej, np. na wsi, w małej miejscowości, gminie, powiecie, województwie.

  WYDZIAŁ EKONOMII, FINANSÓW I ZARZĄDZANIA – KAMPUS MICKIEWICZA

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • ekonomia menedżerska,
  • analityk gospodarczy

  Kryteria kwalifikacji: Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • geografia
  • historia
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • biologia
  • chemia
  • fizyka i astronomia / fizyka
  • geografia
  • historia
  • informatyka
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje:

  Kierunek realizowany jest we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami i instytucjami gospodarczymi, co daje możliwość skorzystania z doświadczenia praktyków biznesu, urzędników lokalnych i regionalnych. Program studiów opiera się na innowacyjnych formach realizacji zajęć (gry decyzyjne, case studies, praca w małych zespołach, tworzenie autorskich projektów). Studenci mają również możliwość udziału w kołach naukowych, m.in. Koło Naukowe Ekonomii „Aktywni Studenci””, Koło Naukowe „Ekonomia & Ekologia”, Koło Naukowe Makroekonomii, Koło Naukowe Analiz Gospodarczych.