• 01 LUT 21

  Jednostka prowadząca: Instytut Zarządzania

  Wydział: Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

  Informacje o kierunku:

  Cel studiów

  Rozwój indywidualnych kompetencji menedżerskich w zakresie nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania projektami.

  Podniesienie pozycji konkurencyjnej menedżerów oraz zatrudniających ich przedsiębiorstw poprzez formalne potwierdzenie kompetencji międzynarodowym certyfikatem International Project Management Association (IPMA 4LC).

  Opis kierunku

  We współczesnym, dynamicznym otoczeniu gospodarczym, realizacja działalności biznesowej coraz częściej odbywa się poprzez projekty. Skutkuje to wzrostem zapotrzebowania na profesjonalne kompetencje z zakresu zarządzania projektami. Specjaliści zarządzania projektami to grupa zawodowa, która jest najbardziej poszukiwana obecnie na rynku pracy, ceniona i dobrze opłacana. Słuchacz studiów podyplomowych \”Certyfikowany menedżer projektów\” zdobędzie wiedzę i umiejętności umożliwiające mu skutecznie i efektywne zarządzanie projektami. Ukończenie studiów zapewni przygotowanie do uzyskania certyfikatu międzynarodowej organizacji International Project Management Association (IPMA) na poziomie IPMA Level D.

  Uczestnicy

  Słuchaczem studiów podyplomowych może być osoba mająca ukończone studia wyższe.
  Studia są dedykowane dla pracowników i menedżerów zajmujących się zarządzaniem projektami, niezależnie od branży i rodzaju prowadzonych projektów (projekty inwestycyjne, innowacyjne, organizacyjne), którzy chcą doskonalić swój warsztat i umiejętności poprzez poznanie metod i narzędzi zarządzania projektami zalecanych przez wiodące metodyki zarządzania projektami (m.in. PRINCE2, PMBOK, PCM) oraz potwierdzić swoją wiedzę i umiejętności menedżerskie w tym zakresie międzynarodowym certyfikatem.
  Studium przygotowuje do uzyskania międzynarodowego certyfikatu IPMA.

  Wykładowcy

  Zajęcia prowadzą pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego, przede wszystkim pracownicy Katedry Organizacji i Zarządzania, akredytowani trenerzy IPMA oraz praktycy – specjaliści z zewnątrz.

  Organizacja:

  Organizacja nauki

  Studia obejmują dwa semestry, w sumie 184 godziny zajęć dydaktycznych. Zjazdy będą odbywać się dwa razy w miesiącu, w weekendy (soboty i niedziele).

  Czas trwania

  2 semestry

  Warunki zaliczenia

  Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem na ocenę. Uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich przedmiotów jest warunkiem ukończenia studiów i uzyskania dyplomu ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Opłaty

  2500 zł/semestr

  Rekrutacja:

  Warunki rekrutacji

  Kierunek uruchomiony na rok akademicki 2022/2023.

  Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024 rozpocznie się w maju 2023r.

  Słuchaczami studiów podyplomowych mogą zostać osoby posiadające kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia (tj. legitymujące się tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera). Przyjęcie odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów.

  W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty pocztą na wydział.

  Dokumenty

  • Kwestionariusz osobowy kandydata (wydruk z systemu ERK po rejestracji)
  • Kopia dyplomu ukończenia studiów
  • 2 zdjęcia (3,5 x 4,5 cm)

  Sposób składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na wskazany poniżej adres:

  Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
  ul. Cukrowa 8,

  71 – 004 Szczecin

  Zajęcia odbywają się w weekendy (sobota i niedziela), 2 zjazdy w miesiącu w sumie 10-11 zjazdów

   

  Kierownik studiów:

  dr Joanna Rzempała

  Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

  ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin

  mail: joanna.rzempala@usz.edu.pl

  tel. 500-048-452

   

  Sekretariat:

  mgr Kinga Cieślicka

  pok. 017, parter ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin

  tel. 91-44-43-376

  mail: kinga.cieslicka@usz.edu.pl


  Dodatkowe informacje:

  brak