Profesor Stecyk w gronie 100 osób rozwijających kompetencje cyfrowe

Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce opublikowało listę 100 osób, które w sposób szczególny przyczyniły się do wzmacniania cyfrowych kompetencji Polek i Polaków w roku 2023. W gronie wyróżnionych znalazł się dr hab. Adam Stecyk, prof. US, przewodniczący Komisji Rektorskiej ds. stosowania narzędzi sztucznej inteligencji przez członków społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego.

„Lista 100”

Nominowanie do „Listy 100” jest wyrazem uznania środowiskowego zaangażowania oraz aktywności na rzecz rozwijania świadomości oraz kompetencji cyfrowych w Polsce. Kompetencje te uznawane są dziś za podstawowe dla sprawnego funkcjonowania we współczesnym świecie. Jednoznacznie przyczyniają się do korzystania ze zdobyczy jakie technologia cyfrowa oferuje ludziom, państwu, gospodarce.

– Znalezienie się w gronie laureatów „Listy 100” jest potwierdzeniem Pana wkładu w rozwój oraz upowszechnianie „umiejętności dla przyszłości”, które są hasłem przewodnim Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce – napisał Włodzimierz Marciński – przewodniczący Kapituły Listy 100.

Szerokie Porozumienie na rzecz Rozwoju Umiejętności Cyfrowych

Z inicjatywy Lidera Cyfryzacji i Ministra Administracji i Cyfryzacji zostało powołane Szerokie Porozumienie na rzecz Rozwoju Umiejętności Cyfrowych, którego celem jest inspirowanie oraz wspieranie działań prowadzących do powszechnej edukacji cyfrowej, efektywnego wykorzystywania technologii cyfrowej oraz akceptacji przemian powodowanych jej stałym rozwojem.

Porozumienie jest nieformalnym zrzeszeniem dobrej woli instytucji, organizacji oraz firm, które identyfikują się z jego celami i zamierzają działać na rzecz ich realizacji. Poszukiwać ono będzie synergii pomiędzy realizowanymi inicjatywami, inspirować nowe przedsięwzięcia, skupiać informacje o dobrych praktykach, propagować je w różnych środowiskach – nawet odległych od zagadnień cyfryzacji. Poprzez wzrost świadomości o korzyściach, ale i zagrożeniach działać będzie na rzecz dostępu do wiedzy i informacji, upowszechnienia partycypacji cyfrowej oraz zdobywania umiejętności niezbędnych we wszystkich okresach życia i obszarach aktywności społecznej oraz zawodowej.

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Źródło informacji: www.umiejetnoscicyfrowe.pl