• 03 CZE 20

  Studia na kierunku Prawo służb mundurowych mają charakter interdyscyplinarny i łączą wiedzę z zakresu nauk społecznych, prawnych i ekonomicznych. W toku studiów absolwent nabywa wiedzę teoretyczną i praktyczną m.in. w zakresie prawnych podstaw funkcjonowania służb mundurowych, pragmatyk służbowych, ustroju aparatu władzy publicznej w Polsce czy procedur zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym, które stanowią fundament należytego wykonywania zadań realizowanych przez administrację publiczną (m.in. Policja, Wojsko, Straż Graniczna, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Krajowa Administracja Skarbowa).

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:

  • zasad funkcjonowania i zakresu uprawnień służb mundurowych, dbających o bezpieczeństwo państwa,
  • przepisów prawa niezbędnych do pracy w służbach mundurowych i instytucjach związanych z bezpieczeństwem państwa,
  • zasad prowadzenia postępowania przygotowawczego oraz czynności operacyjnych i rozpoznawczych,
  • posługiwać językiem specjalistycznym z zakresu administracji oraz prawa,
  • praktycznego interpretowania przepisów prawnych,
  • zasad użycia środków przymusu bezpośredniego oraz broni,
  • udzielania pierwszej pomocy,
  • jak wykonywać czynności w sprawach o wykroczenia oraz przestępstwa,
  • jakich narzędzi oraz metod należy używać, aby przeciwdziałać zjawiskom kryminogennym.

  Kariera
  Absolwent po ukończeniu studiów będzie mógł znaleźć pracę:

  • w formacji mundurowej Policji, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Służbie
  • Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz w służbach specjalnych,
  • w Służbie Celno-Skarbowej, Krajowej Administracji Skarbowej,
  • w służbie wojskowej – jako żołnierz czy pracownik wykonujący zadania z zakresu
  • organizacji i funkcjonowania administracji i logistyki wojskowej,
  • jako inspektor transportu drogowego,
  • jako strażnik w Straży Ochrony Kolei,
  • jako pracownik Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
  • jako strażnik Straży Marszałkowskiej,
  • jako specjalista w służbach wywiadu,
  • jako osoba świadcząca usługi detektywistyczne,
  • jako osoba świadcząca usługi ochroniarskie.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • kryminalno – penitencjarna
  • ochrony interesów ekonomicznych państwa

  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język mniejszości narodowej: białoruski, litewski, ukraiński
  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • filozofia
  • geografia
  • historia
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Dodatkowe informacje:

  Zajęcia na kierunku Prawo służb mundurowych prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra naukowa. Kształcenie oparte jest na programie uwzględniającym rzeczywiste zapotrzebowanie rynku pracy.