• 01 CZE 20

  Nowoczesne studia przygotowujące do pracy w podmiotach leczniczych, jak i współpracy z osobami wykonującymi zawody medyczne. Studia te przygotowują także do pracy w podmiotach działających na rynku farmaceutycznym i pokrewnych. Studia na kierunku Prawo medyczne pozwalają również na świadczenie usług doradczych względem tych podmiotów, z pełną znajomością reguł prawnych związanych z ochroną praw pacjentów  oraz osób wykonujących zawody medyczne. Wraz ze wzrostem świadomości prawnej wśród pacjentów, świadczenie usług zdrowotnych i pokrewnych stanowi coraz częściej źródło roszczeń rozstrzyganych tak na drodze sądowej, jak i w wykorzystaniem form pozasądowych. Z tego też względu w toku studiów problematyka roszczeń pacjentów stanowi istotny obszar analizy. Uzupełniającą rolę odgrywają zagadnienia istotne z punktu widzenia ważnych kompetencji miękkich takie jak marketing, zarządzanie i finansowanie tego rodzaju usług, jak również kwestia ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem danych medycznych.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się w szczególności:

  • zasad zakładania i prowadzenia działalności leczniczej, uwzględniających różnorodne formy i możliwości (w tym zasady funkcjonowania praktyk zawodowych profesjonalistów medycznych)
  • prawidłowego definiowania działalności gospodarczej odnoszących się do produktów i usług związanych z rynkiem świadczeń zdrowotnych, rynkiem farmaceutycznym i rynkami usług pokrewnych;
  • właściwego identyfikowania zasad odpowiedzialności cywilnej i karnej związanej z wykonywaniem świadczeń zdrowotnych i pokrewnych oraz funkcjonowaniem podmiotów leczniczych;
  • przygotowywania umów i dokumentów oraz aktów wewnętrznych (np. regulaminów, procedur i polityk) niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu podmiotów leczniczych;
  • ustalania statusu prawnego pacjentów (w tym pacjentów występujących w roli konsumentów usług medycznych) i profesjonalistów medycznych oraz związanych z nim rygorów prawnych prowadzenia działalności leczniczej,
  • prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej, w tym przetwarzania danych osobowych o różnym znaczeniu i cechach,
  • prawidłowego kształtowania procesów przetwarzania danych osobowych w podmiotach udzielających świadczeń zdrowotnych i przeprowadzania analizy ryzyka związanego z bezpieczeństwem danych osobowych,
  • podejmowania prawidłowych decyzji w zakresie zarządzania i finansowania aktywności na rynku świadczeń zdrowotnych,
  • sposobu postępowania w razie naruszenia praw pacjenta (w tym pacjentów występujących w roli konsumentów usług medycznych) i osób wykonujących zawody medyczne.

   

  Kariera i praca

  Założeniem kierunku jest to, że nasi absolwenci:

  • pracują jako członkowie kadry zarządzającej publicznych i niepublicznych podmiotów leczniczych;
  • pracują jako pracownicy podmiotów prywatnych i publicznych świadczących usługi na rzecz uczestników systemu ochrony zdrowia, w tym płatnika, podmiotów świadczących usługi administracyjne i finansowe na rzecz podmiotów leczniczych;
  • prowadzą działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług pomocniczych na rzecz uczestników rynku świadczeń zdrowotnych, rynku farmaceutycznego i pokrewnych;
  • pracują jako pracownicy organizacji i instytucji chroniących prawa pacjentów i konsumentów na tych rynkach;
  • pracują w podmiotach prywatnych i publicznych stanowiących składowe polskiego systemu ochrony zdrowia i innych struktur istotnych dla realizacji prawa do ochrony zdrowia.

   

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

  Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:
  W = 0,5 O + 0,5 Ś,

  gdzie:
  O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia;
  Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.


  Dodatkowe informacje:

  Zajęcia na kierunku Prawo medyczne prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra naukowa oraz praktycy, m.in. adwokaci, radcowie prawni, a także specjaliści świadczący usługi na rynku usług zdrowotnych. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów na co dzień zajmujących się problematyką prawa medycznego i pokrewnymi zagadnieniami, którzy opierając się na doświadczeniu zawodowym,  łączą pracę naukową z codzienną aktywnością zawodową. Kształcenie oparte jest na programie uwzględniającym rzeczywiste zapotrzebowanie rynku pracy, w szczególności w zakresie potrzeb co do profesjonalnego rozwiązywania skomplikowanych i wieloaspektowych problemów prawnych pojawiających się w systemie ochrony zdrowia.