• 30 MAR 17

  Celem studiów drugiego stopnia na kierunku kognitywistyka komunikacji jest przedstawienie najnowszych osiągnięć i trendów badawczych kognitywistyki – interdyscyplinarnej nauki o procesach poznawczych – a także praktycznych zastosowań wiedzy kognitywistycznej w projektowaniu strategii komunikacyjnych i rozwiązań internetowych. Szczególne miejsce w planie studiów zajmują przedmioty dotyczące języka i komunikacji, zwłaszcza komunikacji wykorzystującej Internet oraz nowoczesne technologie informacyjne. Po odpowiednim przygotowaniu merytorycznym i metodologicznym, studenci projektują i realizują własny projekt badawczy z jednaj z trzech dziedzin: neuronauki poznawczej, psychologii sprawstwa lub pragmatyki eksperymentalnej.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty: językoznawstwo kognitywne, wprowadzenie do neuronauki poznawczej, człowiek jako podmiot własnych działań, projektowanie rozwiązań internetowych, dostępność i użyteczność interfejsów, techniki komputerowej analizy danych.

  Możliwości zatrudnienia: w instytucjach badawczych, firmach świadczących usługi internetowe, agencjach reklamowych, mediach, instytucjach kulturalnych, w interdyscyplinarnych zespołach projektowych oraz wszelkich zawodach wymagających efektywnego zarządzania informacją oraz komunikacją.

  Kontynuacja nauki: studia doktoranckie w zakresie dyscyplin nauk społecznych i nauk humanistycznych.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

  Kryteria kwalifikacji jest ocena na dyplomie.


  Dodatkowe informacje:

  brak