• 22 PAŹ 20

  Studiujący mają możliwość zdobycia ogólnego wykształcenia humanistycznego i podstawowej wiedzy z zakresu filologii polskiej – nauki o języku i o literaturze. Przygotowują do rozumienia i analizowania zjawisk i procesów literackich, językowych i kulturowych przeszłości i współczesności.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • rozumieć, analizować i interpretować wypowiedzi językowe, w tym teksty literatury i kultury,
  • redagować różnorodne typy tekstów oraz przygotowywać prezentacje ustne,
  • posługiwać językiem specjalistycznym z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa.

  Przykładowe przedmioty:
  ciało ludzkie – ideał, fantom, obiekt pożądania, gramatyka opisowa języka polskiego, ortografia i interpunkcja, podstawy stylistyki praktycznej, poetyka, gatunki krytycznoliterackie, gramatyka opisowa języka polskiego, HLP – romantyzm, pozytywizm, Młoda Polska, ortografia w praktyce wydawniczej, motyw szaleństwa w literaturze światowej, polscy “poeci przeklęci”, edytorstwo tekstu, praca nad tekstem autorskim, poetyka

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują, w zależności od ukończonej specjalności, jako:
  • nauczyciele języka polskiego (po ukończeniu studiów II poziomu),
  • krytycy literaccy,
  • edytorzy, redaktorzy,
  • specjaliści PR,
  • bibliotekarze,
  • pracownicy agencji reklamowych i mediów.

  WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  Forma studiów: stacjonarne

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • nauczycielska;
  • edytorsko-wydawnicza;
  • krytycznoliteracka.

  Kryteria kwalifikacji: Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • filozofia
  • historia
  • historia sztuki
  • język łaciński i kultura antyczna
  • wiedza o społeczeństwie
  • wiedza o kulturze

  Dodatkowe informacje:

  Studia na kierunku filologia polska realizują autorski program kształcenia, dostosowany do potrzeb rynku pracy i oczekiwań pracodawców. Oferta specjalności sukcesywnie jest modyfikowana, z uwzględnieniem oczekiwań studentów i pracodawców.