• 07 LIS 17

    Studia na kierunku umożliwiają zdobycie ogólnego wykształcenia humanistycznego i podstawowej wiedzy z zakresu filologii polskiej – nauki o języku i o literaturze. Przygotowują do rozumienia i analizowania zjawisk i procesów literackich, ję­zykowych i kulturowych przeszłości i współczesności.

    UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

    Nauczysz się:
    • rozumieć, analizować i interpretować wypowiedzi językowe, w tym teksty literatury i kultury,
    • redagować różnorodne typy tekstów oraz przygotowywać prezentacje ustne,
    • posługiwać językiem specjalistycznym z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa.

    KARIERA I PRACA

    Nasi absolwenci pracują, w zależno­ści od ukończonej specjalności, jako:
    – nauczyciele języka polskiego,
    – krytycy literaccy,
    – edytorzy i redaktorzy,
    – specjaliści PR,
    – bibliotekarze,
    – pracownicy agencji reklamowych i mediów.

    Profil studiów: ogólnoakademicki

    ECTS: 180


    Specjalności:

    • edytorsko-wydawnicza
    • krytycznoliteracka
    • nauczycielska

    Kryteria kwalifikacji - grupa I:

    • język polski

    Kryteria kwalifikacji - grupa II:

    • język obcy nowożytny: dowolny

    Kryteria kwalifikacji - grupa III:

    • historia
    • wiedza o społeczeństwie

    Dodatkowe informacje:

    Studia na kierunku filologia polska realizują autorski program kształcenia, dostosowany do potrzeb rynku pracy i oczekiwań pracodawców. Oferta specjalności sukcesywnie jest modyfikowana, z uwzględnieniem oczekiwań studentów i pracodawców