• 22 MAJ 22

  Kierunek zarządzanie odnawialnymi źródłami energii jest unikatowy w skali kraju. Partnerem kierunku są podmioty z GK ENEA – ENEA S.A., ENEA Operator Sp. z o.o., ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. i ENEA Nowa Energia Sp. z o.o. Studia mają wymiar praktyczny i ukierunkowane są na przekazanie specjalistycznej wiedzy przez praktyków i wieloletnich pracowników sektora energetycznego, a także podczas 6 miesięcy praktyk u partnerów kierunku.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:

  • przeprowadzenia rachunku ekonomicznego projektów OZE,
  • projektowania, usprawniania i zarządzania procesami w łańcuchu dostaw w sektorze energetycznym,
  • rozwiązywania problemów lokalizacyjnych projektów i zarządzania projektami OZE,
  • oceny opłacalności inwestycji OZE,
  • podstaw projektowania infrastruktury energetycznej,
  • identyfikacji obszarów innowacji w energetyce,
  • podstaw projektowania i zarządzania systemami i instalacjami w inteligentnych budynkach,
  • projektowania instalacji OZE,
  • modelowania i symulacji procesów w systemach energetycznych,
  • przeprowadzania procedur środowiskowych dla projektów OZE.

  Przykładowe przedmioty:

  podstawy energetyki, logistyka w energetyce, infrastruktura energetyczna, funkcjonowanie rynku energii w Polsce, krajowy system elektroenergetyczny, polityka klimatyczna Polski i UE, finansowanie Energetyki Odnawialnej, magazynowanie energii, energetyka wodorowa, międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze w energetyce, Smart City Management, zastosowanie OZE w transporcie, ochrona środowiska w energetyce , efektywność ekonomiczna inwestycji w OZE, zarządzanie projektami OZE, analityka biznesowa rynku energii, podstawy prawne funkcjonowania OZE

  KARIERA I PRACA
  Nasi absolwenci znajdą zatrudnienie w:

  • przedsiębiorstwach energetycznych, zajmujących się wytwarzaniem, dystrybucją lub przesyłem energii, 
  • koncernach energetycznych,
  • przedsiębiorstwach zajmujących się rozwijaniem projektów odnawialnych źródeł energii lub zarządzaniem nimi,
  • firmach zajmujących się handlem i obrotem energią, 
  • przedsiębiorstwach doradczych i consultingowych,
  • strukturach zajmujących się polityką energetyczną, odnawialnymi źródłami energii czy szeroko rozumianą gospodarką energetyczną zarówno organizacji samorządowych, jak i administracji państwowej.

  WYDZIAŁ EKONOMII, FINANSÓW I ZARZĄDZANIA – KAMPUS CUKROWA

  Profil studiów: praktyczny

  Forma studiów: stacjonarne

  ECTS: 180


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji: Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • geografia
  • historia
  • informatyka
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

  Dodatkowe informacje:

  Praktyki są obowiązkowe. Partnerami kierunku są spółki z GK ENEA (ENEA S.A., ENEA Operator Sp. z o.o., ENEA Oświetlenie Sp. z o.o., ENEA Nowa Energia Sp. z o.o.) celem zapewnienia Studentowi praktyk związanych z kierunkiem kształcenia.