• 22 PAŹ 20

  To unikatowy kierunek w skali kraju, łączący wiedzę z zakresu nauk społecznych, prawnych i ekonomicznych. W toku studiów absolwent nabywa wiedzę teoretyczną i praktyczną, m.in. w zakresie prawnych podstaw funkcjonowania służb mundurowych, pragmatyk służbowych, ustroju aparatu władzy publicznej w Polsce czy procedur zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  • zasad funkcjonowania i zakresu uprawnień służb mundurowych dbających o bezpieczeństwo państwa,
  • przepisów prawa niezbędnych do pracy w służbach mundurowych i instytucjach związanych z bezpieczeństwem państwa,
  • zasad prowadzenia postępowania przygotowawczego oraz czynności operacyjnych i rozpoznawczych,
  • posługiwać językiem specjalistycznym z zakresu administracji oraz prawa,
  • praktycznego interpretowania przepisów prawnych,
  • zasad użycia środków przymusu bezpośredniego oraz broni,
  • udzielania pierwszej pomocy.

  Przykładowe przedmioty:
  etyka zawodowa funkcjonariuszy służb mundurowych, interwencja kryzysowa, organizacja i zarządzanie w służbach mundurowych, prawo karne materialne, aspekty finansowania służb mundurowych, teoria i praktyka negocjacji, pragmatyki służbowe, charakterystyka przestępstw kryminalnych, ogólne prawo podatkowe, społeczeństwo obywatelskie, zwalczanie przestępczości, kryminalistyka, prawo policyjne, warsztaty pisania pism w sprawach administracyjnych, typologia broni, środki przymusu bezpośredniego

  KARIERA I PRACA 
  Absolwent znajdzie zatrudnienie:
  • w formacji mundurowej Policji, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Służbie Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz w służbach specjalnych,
  • w Służbie Celno-Skarbowej, Krajowej Administracji Skarbowej,
  • jako inspektor transportu drogowego,
  • jako strażnik w Straży Ochrony Kolei, Straży Marszałkowskiej,
  • jako pracownik Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
  • jako specjalista w służbach wywiadu,
  • jako osoba świadcząca usługi detektywistyczne i ochroniarskie.

  WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

  ECTS: 180


  Specjalności:

  • kryminalno – penitencjarna
  • wojskowa

  Kryteria kwalifikacji: Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język mniejszości narodowej: białoruski, litewski, ukraiński
  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • filozofia
  • geografia
  • historia
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Dodatkowe informacje:

  Zajęcia na kierunku Prawo służb mundurowych prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra naukowa. Kształcenie oparte jest na programie uwzględniającym rzeczywiste zapotrzebowanie rynku pracy.