• 28 MAJ 22

  Kierunek Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza daje możliwość uzyskania przygotowania pedagogicznego i uzyskania kwalifikacji zawodowych do pracy w placówkach zajmujących się wychowaniem, opieką osób w różnym wieku: dzieci, młodzieży, osób dorosłych (także w wieku senioralnym), w tym osób będących w sytuacji deprywacji, kryzysowej.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • umiejętności komunikacji społecznej,
  • diagnozy pedagogicznej, 
  • planowania strategii działań opiekuńczych i wychowawczych.

  Przykładowe przedmioty:
  pedagogika rodziny, pedagogika opiekuńcza, polityka społeczna, metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej w placówce oświatowej, opieka u kresu życia z edukacją tanatologiczną, psychologia szkoły podstawowej, psychologia rozwojowa i wychowawcza

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci znajdą zatrudnienie w:

  • administracji terenowej na stanowiskach organizatorów opieki nad dziećmi i młodzieżą,
  • placówkach wsparcia dziennego (w formie opiekuńczej, tj: świetlice, ogniska wychowawcze, kluby oraz w formie specjalistycznej),
  • placówkach pieczy zastępczej typu instytucjonalnego (w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym),
  • ośrodku adopcyjnym, jako koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, w żłobku bądź klubie dziecięcym.

  WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

  ECTS: 180


  Specjalności:

  Kierunek ma charakter modułowy.

  W ramach studiów realizacja dwóch modułów z czterech do wyboru:

  1. mediacje szkolne (z przedmiotami jak np.: warsztaty umiejętności mediatora szkolnego i rówieśniczego, konflikt w szkole),
  2. elementy pomocy społecznej (np. metody i techniki pracy socjalnej, poradnictwo socjalne),
  3. opieka nad dzieckiem do lat trzech (np. (warsztat opiekuna małego dziecka, warsztat zabawy),
  4. opieka nad osobami w wieku senioralnym (np. gerontopedagogika, metodyka pracy z niesamodzielną osobą starszą).

  Kryteria kwalifikacji: Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

  Dodatkowe informacje:

  Praktyka zawodowa- 60 godz. realizowana w trzecim semestrze w placówkach zajmujących się wychowaniem i/lub opieką podlegających Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej lub Nauki i Szkolnictwa Wyższego, praktyka zawodowa psychologiczno-pedagogiczna w szkole podstawowej, ciągła- 30 godzin – realizowana w czwartym semestrze,  praktyka zawodowa dydaktyczna w szkole podstawowej, ciągła w wymiarze 60 godz. realizowana w szóstym semestrze.