• 29 KW. 21

  Hydrobiology jest kierunkiem z wykładowym językiem angielskim. To kierunek dla osób zainteresowanych biologią wody, które chcą rozwijać swoje zainteresowania światem ożywionym w hydrosferze.  Studia obejmują wiedzę z zakresu biologii wód, opartej na biologii, ekologii, biologii molekularnej, chemii i geografii. W trakcie zajęć w laboratorium, w terenie oraz podczas wykładów student zapozna się ze składnikami ożywionymi i nieożywionymi wód, w odniesieniu do typów zbiorników wodnych i obszarów, na których występują.

  Nauczysz się:

  • rozpoznawać wodne gatunki roślin, zwierząt i grzybów,
  • zasad funkcjonowania ekosystemów wodnych,
  • planowania i wykonywania prac laboratoryjnych oraz terenowych,
  • monitorowania środowiska wodnego, oceny jego jakości i stanu,
  • sposobów ochrony i rewitalizowania ekosystemów wodnych.

   

  Przykładowe przedmioty:

  Ecology of water environment (ekologia środowiska wodnego),Global water resources (zasoby wodne Ziemi), Hydrozoology of vertebrates (hydrozoolgia kręgowców), Water chemistry (chemia wody), Cell biology (biologia komórki), Hydrobotany (hydrobotanika), Climatology (klimatologia)

  Nasi absolwenci znajdą zatrudnienie jako: 

  • laboranci,
  • specjaliści w zakresie edukacji przyrodniczej,
  • pracownicy naukowi uczelni wyższych,
  • właściciele i pracownicy firm i instytucji realizujących zadania związane z ochroną przyrody i środowiska.

  WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

   

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  Forma studiów: stacjonarne

  ECTS: 180


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji: Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • biologia
  • chemia
  • język obcy nowożytny: angielski
  • matematyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • fizyka i astronomia / fizyka
  • geografia
  • informatyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • przedmiot dowolny

  Dodatkowe informacje:

  Kandydaci muszą prezentować znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie w tym języku.   Zdolność do podjęcia studiów na kierunku Hydrobiology kandydaci potwierdzają zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza medycyny pracy.   Studenci mogą korzystać z nowoczesnej, specjalistycznej aparatury badawczej Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii (CBMiB) oraz Mobilnego Centrum Edukacji Ekologicznej i Monitoringu Środowiska (PotamON).