• 22 PAŹ 20

  Filozofia, czyli „umiłowanie mądrości”, to najstarsza nauka, będąca matką wszystkich
  innych dyscyplin. Od ponad 2500 lat pomaga ludziom zrozumieć otaczający ich świat.
  Studiujący, oprócz zdobywania wiedzy na temat historii filozofii, doskonalić może umiejętności
  racjonalnego argumentowania, ćwiczenia się w odważnym stawianiu trudnych pytań oraz
  podnosić swoje kompetencje logiczne oraz rozumienia i interpretowania tekstów. Absolwent
  rozumie i docenia złożoność otaczającego świata oraz naturę i siłę myśli ludzkiej, która zmieniała
  i nadal zmienia bieg dziejów.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • interpretować ważne dla kultury teksty filozoficzne,
  • precyzyjnie formułować swoje opinie i sprawnie argumentować,
  • rozpoznawać indoktrynację oraz ideologię w dyskursie publicznym,
  • dyskutować o dylematach etycznych i światopoglądowych.

  Przykładowe przedmioty:
  historia filozofii starożytnej, propedeutyka filozofii, etyka, filozofia umysłu, logika, konwersatorium monograficzne, metaetyka, historia filozofii współczesnej, relatywizm i jego ograniczenia, warsztaty z organizacji badań naukowych i działalności gospodarczej

  KARIERA I PRACA
  Nasi absolwenci pracują w:
  • instytucjach upowszechniania kultury, redakcjach, muzeach, teatrach, kinach,
  • agencjach reklamowych, agencjach public relations,
  • administracji państwowej i samorządowej,
  • organizacjach politycznych i społecznych,
  • wydawnictwach, w prasie, radiu i telewizji,
  • szkolnictwie jako nauczyciele filozofii, edukacji filozoficznej, etyki i wiedzy o kulturze.

  WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  Forma studiów: stacjonarne

  ECTS: 180


  Specjalności:

  Brak


  Kryteria kwalifikacji: Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • biologia
  • chemia
  • filozofia
  • fizyka i astronomia / fizyka
  • historia
  • historia sztuki
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje:

  Nasi pracownicy zyskali doświadczenie badawcze i dydaktyczne w zagranicznych ośrodkach akademickich. Łączymy tradycyjną filozofię z nowymi projektami badawczymi: kognitywistyką i naukami o komunikacji.