• 22 KW. 21

  To kierunek odpowiedni dla osób zainteresowanych wszechstronnymi uwarunkowaniami działań związanych z eksploatacją zasobów naturalnych, które wiążą swoją przyszłość z gospodarowaniem szeroko rozumianymi zasobami środowiska. Program studiów uwzględnia zapotrzebowanie na działania związane z oceną stanu zasobów naturalnych, projektowaniem racjonalnej eksploatacji oraz przygotowaniem nowoczesnych metod jej realizowania. Dzięki realizacji zajęć w terenie studenci uzyskują również umiejętności praktyczne.
  Absolwenci kierunku, po obronie pracy inżynierskiej, uzyskują tytuł zawodowy inżyniera.

  Nauczysz się: 

  • oceniać stan, wielkość i jakość zasobów naturalnych środowiska oraz detekcji ich lokalizacji i dokumnetowania,
  • stosować najnowsze osiągnięcia z zakresu technologii pozyskiwania i przetwarzania bogactw naturalnych, w tym zasobów żywych,
  • oceniać wariantowość inwestycji związanych z eksploatacją zasobów naturalnych w oparciu o wiedzę z zakresu tzw. BAT (Best Available Techniques),
  • wykorzystywać kompleksową wiedzę w procesach decyzyjnych na wszystkich szczeblach administracyjnych.

   

  Przykładowe przedmioty:

  Geologiczne zasoby Ziemi, biologiczne zasoby mórz i oceanów, systemy informacji geograficznej, metody eksploatacji oceanicznych zasobów biologicznych, eksploatacja górnicza.

  Nasi absolwenci znajdą zatrudnienie w:

  • jednostkach administracyjnych wszystkich szczebli zajmujących się problematyką eksploatacji bogactw naturalnych i usług ekosystemowych,
  • jednostkach gospodarczych i firmach zajmujących się eksploatacją zasobów,
  • firmach wykonujących i oceniających wszelkiego typu ekspertyzy związane z samą eksploatacją jak i jej potencjalnym wpływem na środowisko,
  • firmach przygotowujących dokumentację związaną z planowaniem i prowadzeniem eksploatacji zasobów naturalnych zarówno nieożywionych jak i ożywionych.

   

  WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  Forma studiów: stacjonarne

  ECTS: 180


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji: Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • biologia
  • geografia
  • informatyka
  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • chemia
  • fizyka i astronomia / fizyka
  • matematyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • język polski
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje:

  Nauka na kierunku Eksploatacja Zasobów Naturalnych opierać się będzie w wymiarze praktycznym o badania prowadzone w 13 laboratoriach. Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych dysponuje dostępem do aparatury, sprzętu oraz laboratoriów funkcjonujących w strukturach Uniwersytetu Szczecińskiego i jednostek wsparcia naukowego, m.in.: Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych z Muzeum Geologicznym, Morskiej Stacji Brzegowej w Międzyzdrojach, Miejskiej Stacja Meteorologicznej oraz Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii.