• 30 MAR 17

  Studia magisterskie na kierunku wychowanie fizyczne trwają 2 lata (4 semestry). Absolwent studiów drugiego stopnia legitymuje się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Na kierunku realizowane są moduły kształcenia zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z pełnym wymiarem praktyk zawodowych, uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego w szkołach ponadpodstawowych (III i IV etap edukacyjny). W ramach treści do wyboru program kształcenia umożliwia podnoszenie umiejętności i kompetencji zawodowych w zakresie specjalizacji instruktora rekreacji ruchowej osób w starszym wieku lub instruktora rekreacji ruchowej osób niepełnosprawnych. W ramach specjalizacji student odbywa praktyki instruktorskie. Absolwent zdobywa umiejętności językowe zgodne z wymogami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty: teoria treningu sportowego i zdrowotnego, aktywność fizyczna osób niepełnosprawnych/osób w starszym wieku, edukacja zdrowotna, teoria i metodyka sportów, indywidualnych i zespołowych, turystyka szkolna, socjologia organizacji i zarządzania w kulturze fizycznej

  Możliwości zatrudnienia: absolwent kierunku wychowanie fizyczne będzie posiadał kwalifikacje pozwalające mu na podjęcie pracy: w szkołach ponadpodstawowych jako nauczyciel wychowania fizycznego, w ośrodkach sportowych i rekreacyjnych, w placówkach wychowawczych, w klubach sportowych, w organizacjach społecznych i samorządowych związanych z kulturą fizyczną, w instytucjach zajmujących się doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu aktywności fizycznej, w samodzielnych formach działalności gospodarczej; jako instruktor rekreacji ruchowej osób w starszym wieku w domach opieki społecznej,  klubach fitness itp.; jako instruktor rekreacji ruchowej osób niepełnosprawnych.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku wychowanie fizyczne są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia, oraz mają możliwość podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  Profil studiów: praktyczny

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • nauczycielska

  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.
  Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru
  W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
  O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia
  Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby posiadające uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania fizycznego co najmniej na drugim etapie edukacji (szkoła podstawowa). Ponadto kandydaci, zdolność do podjęcia studiów na kierunku wychowanie fizyczne potwierdzają zaświadczeniem lekarskim wydanym przez specjalistę lekarza medycyny pracy.


  Dodatkowe informacje:

  brak