• 27 STYCZEŃ 21

  Jednostka prowadząca: Instytut Nauk Prawnych

  Wydział: Wydział Prawa i Administracji

  Informacje o kierunku:

  Cel studiów

  Celem studiów podyplomowych jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu prawa ochrony środowiska. Ponadto celem studiów jest nabycie lub podnoszenie kwalifikacji osób mających zamiar lub już pracujących w obszarze związanym z ochroną środowiska. Tematyka jest bardzo obszerna i trudna. Sytuację utrudniają często zmieniające się regulacje prawne. Studia podyplomowe w założeniu mają dać obszerną wiedzę z zakresu prawa ochrony środowiska w różnych jego aspektach. Uczestnik studiów podyplomowych pozna najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa ochrony środowiska, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. Koncepcja studiów oparta jest na połączeniu wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych. Uczestnik studiów podyplomowych nabywając, poszerzając albo aktualizując wiedzę z zakresu ochrony środowiska będzie jednocześnie nabywać, poszerzać albo korygować umiejętności związane z praktycznym stosowaniem przekazywanej wiedzy. W zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych studia te są komplementarne.

  Opis kierunku/Program

  Program studiów obejmuje przedmioty:

  • Legislacja środowiskowa
  • Wykładnia i stosowanie prawa ochrony środowiska
  • Międzynarodowe prawo środowiska
  • Unijne prawo środowiska
  • Partycypacja publiczna w prawie ochrony środowiska
  • Decyzje środowiskowe
  • Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne
  • Finansowe aspekty prawa ochrony środowiska
  • Cywilnoprawne aspekty prawa ochrony środowiska
  • Przestępstwa przeciwko środowisku
  • Partnerstwo publiczno-prywatne w prawie ochrony środowiska
  • Ekoetyka
  • Podstawy prawnej ochrony środowiska
  • Ekoprawo w zamówieniach publicznych
  • Kontrola przestrzegania przepisów prawa ochrony środowiska
  • System ocen oddziaływania na środowisko
  • Ekoprawo w procesie inwestycyjno-budowlanym
  • Materialne prawo ochrony środowiska
  • Ochrona i korzystanie z zasobów leśnych

   

  Plan studiów przewiduje 240 godzin dydaktycznych oraz 36 punkty ECTS. Praktyki nie są przewidziane w planie studiów. Nie są przewidziane przedmioty do wyboru.

  Nazwa instytucji współpracujących:

  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Urząd Miasta w Szczecinie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie.

  Uczestnicy

  Adresatami studiów podyplomowych są przede wszystkim pracownicy administracji publicznej, instytucji związanych z ochroną środowiska, podmioty korzystające ze środowiska, prawnicy.

  Wykładowcy

  Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanych pracowników Wydziału Prawa i Administracji oraz specjalistów i praktyków.

  Organizacja:

  Organizacja nauki

  Zajęcia odbywają się w weekendy, zgodnie z przyjętym harmonogramem studiów, w budynku dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji US (ul. G. Narutowicza 17a). W każdym semestrze planowanych jest 8 spotkań. Szczegółowy harmonogram zajęć w semestrze jest podawany słuchaczom do wiadomości na pierwszym zjeździe. Z uwagi na epidemię COVID-19 zajęcia odbywają się poprzez platformę MS Teams, zgodnie z harmonogramem w czasie rzeczywistym (do odwołania).

  Czas trwania
  Studia trwają 2 semestry
  Warunki zaliczenia

  Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, złożenie egzaminów przewidzianych programem kształcenia oraz napisanie pracy dyplomowej. Studia kończą się wydaniem świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych Prawa ochrony środowiska.

  Opłaty

  Opłata: 3,500 zł

  !Uwaga! Nasze studia otrzymały dofinansowanie WFOŚiGW co oznacza obniżenie opłaty o ok. 45% w zależności od ilości zapisanych uczestników (liczone jest przy założeniu 24 uczestników)

  Uniwersytet Szczeciński nie pobiera opłat z tytułu wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej.

  Rekrutacja:

  Warunki rekrutacji
  Rekrutacja poprzez system ERK rozpoczyna się 14 czerwca 2021r.

  Wymagania wstępne ukończone studia wyższe pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, potwierdzone odpowiednim dyplomem.

  Komplet wymaganych dokumentów można przesłać pocztą tradycyjną na adres:

  Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński

  ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin z dopiskiem „Studia Podyplomowe Prawo Ochrony Środowiska”

  Kontakt

  Kierownik studiów – dr hab. Anna Barczak, prof. US

  Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński

  ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin, pok. 332

  e-mail: anna.barczak@usz.edu.pl

  tel. 91 444 28 10 (preferowany kontakt poprzez e-mail)

  sekretariat

  Obsługa administracyjno-techniczna – mgr Ewa Szubert

  Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński

  ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin, pok. 4

  email: ewa.szubert@usz.edu.pl

  tel. 91 444 28 18 (preferowany kontakt poprzez e-mail)

   

  Dane kontaktowe do osoby obsługującej system ERK
  (w razie problemów technicznych):

  mgr Paweł Barabasz
  Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński
  Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin, pok. 309

  tel. 91 444 28 39
  e-mail: pawel.barabasz@usz.edu.pl


  Dodatkowe informacje:

  brak