• 27 STY 21

  Jednostka prowadząca: Instytut Nauk Prawnych

  Wydział: Wydział Prawa i Administracji

  Informacje o kierunku:

  Cel studiów

  Celem kształcenia jest nabywanie i poszerzanie wiedzy zawodowej oraz umiejętności niezbędnych w pracy urzędniczej w administracji publicznej (zarówno rządowej, jak i samorządowej) oraz codziennej działalności radnych i działaczy społecznych. Program Studiów Podyplomowych Prawa Administracyjnego i Samorządowego jest kierowany zarówno do pracowników, jak i do kandydatów do pracy w administracji publicznej. Adresatem są także osoby pełniące funkcje kierownicze w organach samorządu terytorialnego: wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, starostowie, skarbnicy i sekretarze oraz współpracujący z samorządem lokalni działacze społeczni, pracownicy organizacji pozarządowych i wolontariusze. Oferta studiów jest kierowana również do radnych i kandydatów na radnych.

  Opis kierunku/Program

  Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu funkcjonowania szeroko rozumianej administracji publicznej. Program kształcenia obejmuje 14 przedmiotów (łącznie 216 godzin zajęć). Słuchacz pozna najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa i prawoznawstwa stanowiące fundament wiedzy niezbędnej do zrozumienia instytucji prawnych regulowanych przepisami prawa i postępowania administracyjnego, prawa i postępowania cywilnego oraz prawa pracy, a występujących w praktycznej działalności administracji publicznej–państwowej i samorządowej. Program studiów podyplomowych uzupełnia szczegółowa i specjalistyczna problematyka. Zagadnienia prawne prezentowane w jej ramach umożliwiają zrozumienie istoty funkcjonowania administracji publicznej, jako istotnego elementu państwa demokratycznego. Wiedza z zakresu ustroju samorządu terytorialnego, zasad tworzenia prawa miejscowego, europejskich programów strukturalnych dla samorządu terytorialnego, gospodarki finansowej samorządu terytorialnego, podatków i opłat lokalnych, podstaw prawa gospodarczego publicznego oraz zamówień publicznych jest niezbędna każdemu, kto już pracuje lub dopiero zamierza podjąć pracę w różnych jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego albo jednostkach współpracujących z samorządem terytorialnym.

  Wykaz przedmiotów

  1. Wybrane zagadnienia prawoznawstwa z elementami etyki
  2. Wybrane zagadnienia prawa administracyjnego
  3. Postępowanie administracyjne
  4. Prawo samorządu terytorialnego
  5. Europejskie programy strukturalne dla samorządu
  6. Tworzenie prawa miejscowego
  7. Źródła dochodów zewnętrznych jednostek samorządu terytorialnego
  8. System podatków i opłat lokalnych
  9. Wybrane zagadnienia prawa pracy
  10. Podstawy prawa europejskiego
  11. Wybrane zagadnienia prawa gospodarczego publicznego
  12. Zamówienia publiczne
  13. Wybrane zagadnienia prawa cywilnego
  14. Wybrane zagadnienia postępowania cywilnego
  15. Łącznie 216 godzin.
  Uczestnicy

  Pracownicy i kandydaci do pracy w administracji publicznej; osoby pełniące funkcje kierownicze w organach samorządu terytorialnego: wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, starostowie, skarbnicy i sekretarze oraz współpracujący z samorządem lokalni działacze społeczni, pracownicy organizacji pozarządowych i wolontariusze, a także radni i kandydaci na radnych. Osoby zainteresowane prawem administracyjnym i samorządowym.

  Wykładowcy

  Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników Wydziału Prawa i Administracji oraz praktyków (radców prawnych).

  Organizacja:

  Organizacja nauki

  Zajęcia odbywają się w weekendy (sobota-niedziela), zgodnie z przyjętym harmonogramem studiów, w budynku dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji US (ul. G. Narutowicza 17a). W każdym semestrze planowanych jest 8 zjazdów.

  Szczegółowy harmonogram zajęć w semestrze jest podawany słuchaczom do wiadomości na pierwszym zjeździe. Rozpoczęcie zajęć: marzec 2023

  Czas trwania
  Studia trwają 2 semestry
   
  Warunki zaliczenia

  Warunkiem ukończenia  studiów  jest  uzyskanie  zaliczeń oraz złożenie egzaminów  przewidzianych programem  kształcenia. Studia kończą się wydaniem świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych Prawa Administracyjnego i Samorządowego.

  Opłaty

  I semestr – 2100 złotych II semestr – 2100 złotych

  Uwaga! Istnieje możliwość dokonania opłat w ratach (max. 4). Uniwersytet Szczeciński nie pobiera opłat z tytułu wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej.

  Rekrutacja:

  Rekrutacja na semestr letni 2022/2023 przedłużona do 15 marca 2023r. ZAPRASZAMY

  Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK:  https://e-podyplomowe.usz.edu.pl/erekrutacjanew/index.php

   

  Warunki rekrutacji:

  Po rejestracji w systemie, należy dostarczyć wymagane dokumenty osobiście lub pocztą do Sekretariatu Studiów.

  Wymagane dokumenty:

  • podanie/kwestionariusz osobowy kandydata – wydruk z systemu ERK,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów lub poświadczona kserokopia dyplomu,
  • zdjęcie (1 sztuka)

  Komplet wymaganych dokumentów należy przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera na adres:

  Uniwersytet Szczeciński
  Wydział Prawa i Administracji
  ul. Narutowicza 17a

  70-240 Szczecin, pok. 4
  z dopiskiem „Studia Podyplomowe Prawo Administracyjne i Samorządowe”

   

  Kontakt

  Kierownik studiów – dr hab. prof.  US Małgorzata Ofiarska

  ul. Narutowicza 17a, pok. 301B

  70-240 Szczecin

  e-mail: malgorzata.ofiarska@usz.edu.pl

  sekretariat

  mgr Edyta Tokarzewska

  pokój nr 4

  tel.  91 444 28 18

  e-mail: edyta.tokarzewska@usz.edu.pl


  Dodatkowe informacje:

  brak