• 27 STYCZEŃ 21

  Jednostka prowadząca: Instytut Nauk Prawnych

  Wydział: Wydział Prawa i Administracji

  Informacje o kierunku:

  Cel studiów

  Celem kształcenia jest nabywanie i poszerzanie wiedzy zawodowej oraz umiejętności niezbędnych w pracy urzędniczej w administracji publicznej (zarówno rządowej, jak i samorządowej) oraz codziennej działalności radnych i działaczy społecznych. Program Studiów Podyplomowych Prawa Administracyjnego i Samorządowego jest kierowany zarówno do pracowników, jak i do kandydatów do pracy w administracji publicznej. Adresatem są także osoby pełniące funkcje kierownicze w organach samorządu terytorialnego: wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, starostowie, skarbnicy i sekretarze oraz współpracujący z samorządem lokalni działacze społeczni, pracownicy organizacji pozarządowych i wolontariusze. Oferta studiów jest kierowana również do radnych i kandydatów na radnych.

  Opis kierunku/Program

  Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu funkcjonowania szeroko rozumianej administracji publicznej. Program kształcenia obejmuje 14 przedmiotów (łącznie 216 godzin zajęć). Słuchacz pozna najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa i prawoznawstwa stanowiące fundament wiedzy niezbędnej do zrozumienia instytucji prawnych regulowanych przepisami prawa i postępowania administracyjnego, prawa i postępowania cywilnego oraz prawa pracy, a występujących w praktycznej działalności administracji publicznej–państwowej i samorządowej. Program studiów podyplomowych uzupełnia szczegółowa i specjalistyczna problematyka. Zagadnienia prawne prezentowane w jej ramach umożliwiają zrozumienie istoty funkcjonowania administracji publicznej, jako istotnego elementu państwa demokratycznego. Wiedza z zakresu ustroju samorządu terytorialnego, zasad tworzenia prawa miejscowego, europejskich programów strukturalnych dla samorządu terytorialnego, gospodarki finansowej samorządu terytorialnego, podatków i opłat lokalnych, podstaw prawa gospodarczego publicznego oraz zamówień publicznych jest niezbędna każdemu, kto już pracuje lub dopiero zamierza podjąć pracę w różnych jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego albo jednostkach współpracujących z samorządem terytorialnym.

  Uczestnicy

  Pracownicy i kandydaci do pracy w administracji publicznej; osoby pełniące funkcje kierownicze w organach samorządu terytorialnego: wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, starostowie, skarbnicy i sekretarze oraz współpracujący z samorządem lokalni działacze społeczni, pracownicy organizacji pozarządowych i wolontariusze, a także radni i kandydaci na radnych. Osoby zainteresowane prawem administracyjnym i samorządowym.

  Wykładowcy

  Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników Wydziału Prawa i Administracji oraz praktyków (radców prawnych).

  Zajęcia prowadzą m.in.:
  prof dr hab. Zbigniew Ofiarski;
  dr hab. prof. US Jerzy Ciapała;
  dr hab. prof. US Kinga Flaga-Gieruszyńska;
  dr hab. prof US Rajmund Molski;
  dr hab. prof US Aleksandra Monarcha-Matlak;
  dr hab. prof US Małgorzata Ofiarska;
  dr hab. prof. US Katarzyna Święch-Kujawska;
  dr hab. prof. US Daniel Wacinkiewicz;
  dr hab. prof. US Ewelina Cała-Wacinkiewicz;
  dr hab. prof. US Agnieszka Choduń;
  dr Katarzyna Dadańska
  dr Beata Kanarek;
  dr Ewa Koniuszewska;
  dr Przemysław Kledzik;
  dr Mikołaj Rylski.

  Organizacja:

  Organizacja nauki

  Zajęcia odbywają się w weekendy (sobota-niedziela), zgodnie z przyjętym harmonogramem studiów, w budynku dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji US (ul. G. Narutowicza 17a). W każdym semestrze planowanych jest 8 zjazdów.

  Czas trwania
  Studia trwają 2 semestry
  Warunki zaliczenia

  Warunkiem ukończenia  studiów  jest  uzyskanie  zaliczeń oraz złożenie egzaminów  przewidzianych programem  kształcenia. Studia kończą się wydaniem świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych Prawa Administracyjnego i Samorządowego.

  Opłaty

  I semestr – 1600 złotych II semestr – 1600 złotych

  Uwaga! Istnieje możliwość dokonania opłat w ratach. Uniwersytet Szczeciński nie pobiera opłat z tytułu wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej.

  Rekrutacja:

  Warunki rekrutacji
  Rekrutacja elektroniczna rozpoczyna się 14 czerwca 2021 r.

  Kandydaci na studia podyplomowe posiadający wykształcenie wyższe (tytuł magistra, licencjata lub inżyniera) przyjmowani są na podstawie złożenia kompletu dokumentów.

  W kolejnym etapie należy dostarczyć wymagane dokumenty pocztą.

  Komplet wymaganych dokumentów należy przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera na adres:

  Uniwersytet Szczeciński
  Wydział Prawa i Administracji
  ul. Narutowicza 17a

  70-240 Szczecin, pok. 1
  z dopiskiem „Studia Podyplomowe Prawo Administracyjne i Samorządowe”

   

  Program studiów jest realizowany w trakcie ośmiu spotkań w każdym semestrze. Szczegółowy harmonogram zajęć w semestrze jest podawany słuchaczom do wiadomości na pierwszym zjeździe.

  Kontakt

  Kierownik studiów – dr hab. prof.  US Małgorzata Ofiarska

  ul. Narutowicza 17a, pok. 301B

  70-240 Szczecin

  e-mail: malgorzata.ofiarska@usz.edu.pl

  sekretariat

  mgr Agnieszka Król

  pokój nr 8

  tel.  91 444 30 35

  e-mail: agnieszka.krol@usz.edu.pl


  Dodatkowe informacje:

  brak