Opłaty za studia w roku akademickim 2022/23 w Uniwersytecie Szczecińskim reguluje poniższa tabela :

TABELA ZE STAWKAMI OPŁAT

 

Studia stacjonarne prowadzone w języku angielskim są bezpłatne dla obywateli polskich, obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, EFTA. (podstawa prawna: § 31 poniższego zarządzenia)

Zarządzenie w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz warunków i trybu zwalniania z tych opłat na studiach pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich w roku akademickim 2022/2023