• 24 MAR 17

  Studia II stopnia na kierunku Geologia trwają 2 lata (4 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Celem kształcenia jest dostarczenie na rynek pracy wszechstronnie wykształconej zawodowej kadry geologicznej, posiadającej kwalifikacje i umiejętności w zakresie: geologii ogólnej i stosowanej, szczególnie w obszarze funkcjonowania morskich i przejściowych środowisk sedymentacyjnych, kartografii i modelowania geologicznego, petrologii skał osadowych, a także poszukiwania i dokumentowania wybranych złóż surowców oceanicznych i surowców mineralnych czwartorzędu, wykonywania i nadzorowania prac geologiczno-inżynierskich związanych z rozpoznaniem warunków gruntowo-wodnych oraz zagrożeń geodynamicznych i ochroną brzegu morskiego, wykonywaniem i nadzorowaniem prac hydrogeologicznych związanych z poszukiwaniem i eksploatacją wód podziemnych oraz z zakresu ochrony wód gruntowych, wykonywaniem i nadzorowaniem prac geologiczno-poszukiwawczych, wykonywania prac laboratoryjnych dotyczących określenia właściwości fizycznych gruntów, analiz mikropaleontologicznych, paleobotanicznych ect. Ponadto absolwent Geologii posiada umiejętności gromadzenia, przetwarzania i archiwizacji różnorodnych informacji geologicznych, z zastosowaniem technik komputerowych wykorzystujących specjalistyczne oprogramowanie.

  Czas trwania studiów: 4 semestry.

  Przykładowe przedmioty: geologia środowiskowa, poszukiwanie i dokumentowanie złóż, geostatystyka i modelowanie geologiczne, analiza facjalna i stratygrafia sekwencyjna, petrologia skał osadowych.

  Możliwości zatrudnienia: laboratoria badawcze, instytucje i przedsiębiorstwa, których działalność związana jest z poszukiwaniem i wykorzystaniem zasobów naturalnych, biura planistyczne i projektowe, urzędy administracji rządowej i samorządowej np. wydziały planowania przestrzennego lub ochrony środowiska.

  Kontynuacja nauki: studia III stopnia (obszar nauk przyrodniczych).

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • Geologia morza
  • Geologia czwartorzędu

  Kryteria kwalifikacji:

  O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjackich) na kierunku należącym do obszaru nauk przyrodniczych.

  Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia kierunku spoza obszaru nauk przyrodniczych mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zagadnienia z zakresu:

  1. Powstanie i ewolucja Ziemi. Pojawienie się wód, atmosfery i biosfery i ich wpływ na oblicze Ziemi.

  2. Wyjaśnij znaczenie pojęć: skorupa ziemska-litosfera; plutonizm-metamorfizm-wulkanizm; denudacja-erozja-sedymentacja; ruchy poziome i pionowe litosfery; wietrzenie fizyczne i chemiczne; środowiska sedymentacji.

  3. Techniki i metody badań geologicznych.

  4. Rodzaje i typy skał magmowych,  osadowych i metamorficznych. Główne minerały skałotwórcze.

  5. Powstawanie skamieniałości i ich znaczenie w geologii.

  Zasady kwalifikacji: O przyjęciu na studia II stopnia osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku należącym do obszaru nauk przyrodniczych decyduje ocena otrzymana na dyplomie ukończenia studiów. Ocena ta zostanie przeliczona na punkty, zgodnie z punktacją poniżej. Jeżeli w przedłożonym dyplomie ukończenia studiów występuje inna skala ocen niż uwzględnione w punktacji poniżej, decyzję o przyznaniu punktów za poszczególne oceny podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.
  O przyjęciu na studia II stopnia osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku spoza obszaru nauk przyrodniczych decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej ocenianej w skali ocen od 2 do 5. Ocena ta zostanie przeliczona na punkty, zgodnie z punktacją poniżej. Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa ustalona według uzyskanych punktów, do wyczerpania ustalonego limitu przyjęć.

  Wzór przeliczeń ocen na punkty:
  Dla skali sześciostopniowej (od 1 do 6): dopuszczający 2 – 10 pkt  dostateczny 3 –  20 pkt, dostateczny plus 3,5 – 40 pkt, dobry 4 – 60 pkt dobry plus 4,5 – 80 pkt bardzo dobry 5 – 90 pkt, celujący 6 – 100 pkt
  Dla skali czterostopniowej (od 2 do 5): dostateczny 3 –  20 pkt, dostateczny plus 3,5 – 40 pkt, dobry 4 – 60 pkt, dobry plus 4,5 – 80 pkt, bardzo dobry 5 – 100 pkt


  Dodatkowe informacje:

  Unikatowa oferta specjalistycznych przedmiotów warsztatowych (m.in. warsztaty georadarowe, geotechniczne, hydroakustyczne, dendrochronologiczne, mikropaleontologiczne itp.) zapewniających opanowanie najnowszych metod badań geologicznych z wykorzystaniem doskonale wyposażonych laboratoriów Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych US. Szerokie możliwości współuczestnictwa w realizowanych na Wydziale licznych projektach badawczych, badawczo-rozwojowych i badawczo-wdrożeniowych oraz działania w ramach wyróżniającego się na Uczelni studenckiego Koła Naukowego Geologów.