• 24 MAR 17

  Studia II stopnia na kierunku Geologia trwają 2 lata (4 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Celem kształcenia jest dostarczenie na rynek pracy wszechstronnie wykształconej zawodowej kadry geologicznej, posiadającej kwalifikacje i umiejętności w zakresie: geologii ogólnej i stosowanej, szczególnie w obszarze funkcjonowania morskich i przejściowych środowisk sedymentacyjnych, kartografii i modelowania geologicznego, petrologii skał osadowych, a także poszukiwania i dokumentowania wybranych złóż surowców oceanicznych i surowców mineralnych czwartorzędu, wykonywania i nadzorowania prac geologiczno-inżynierskich związanych z rozpoznaniem warunków gruntowo-wodnych oraz zagrożeń geodynamicznych i ochroną brzegu morskiego, wykonywaniem i nadzorowaniem prac hydrogeologicznych związanych z poszukiwaniem i eksploatacją wód podziemnych oraz z zakresu ochrony wód gruntowych, wykonywaniem i nadzorowaniem prac geologiczno-poszukiwawczych, wykonywania prac laboratoryjnych dotyczących określenia właściwości fizycznych gruntów, analiz mikropaleontologicznych, paleobotanicznych ect. Ponadto absolwent Geologii posiada umiejętności gromadzenia, przetwarzania i archiwizacji różnorodnych informacji geologicznych, z zastosowaniem technik komputerowych wykorzystujących specjalistyczne oprogramowanie.

  Czas trwania studiów: 4 semestry.

  Przykładowe przedmioty: geologia środowiskowa, poszukiwanie i dokumentowanie złóż, geostatystyka i modelowanie geologiczne, analiza facjalna i stratygrafia sekwencyjna, petrologia skał osadowych.

  Możliwości zatrudnienia: laboratoria badawcze, instytucje i przedsiębiorstwa, których działalność związana jest z poszukiwaniem i wykorzystaniem zasobów naturalnych, biura planistyczne i projektowe, urzędy administracji rządowej i samorządowej np. wydziały planowania przestrzennego lub ochrony środowiska.

  Kontynuacja nauki: studia III stopnia (obszar nauk przyrodniczych).

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • Geologia morza
  • Geologia czwartorzędu

  Kryteria kwalifikacji:

  O przyjęcie na studia II stopnia na kierunku geologia mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjackich) na kierunku należącym do obszaru nauk przyrodniczych. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

  Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia kierunku spoza obszaru nauk przyrodniczych mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej dopuszczającej je do kwalifikacji na podstawie oceny na dyplomie.

   

   


  Dodatkowe informacje:

  Unikatowa oferta specjalistycznych przedmiotów warsztatowych (m.in. warsztaty georadarowe, geotechniczne, hydroakustyczne, dendrochronologiczne, mikropaleontologiczne itp.) zapewniających opanowanie najnowszych metod badań geologicznych z wykorzystaniem doskonale wyposażonych laboratoriów Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych US. Szerokie możliwości współuczestnictwa w realizowanych na Wydziale licznych projektach badawczych, badawczo-rozwojowych i badawczo-wdrożeniowych oraz działania w ramach wyróżniającego się na Uczelni studenckiego Koła Naukowego Geologów.