• 24 LUT 17

  Większość pracodawców potrzebuje specjalistów z zakresu finansów oraz rachunkowości. Program kierunku finanse i rachunkowość uwzględnia ich oczekiwania i dlatego od wielu lat jest najchętniej wybieranym kierunkiem studiów ekonomicznych w Szczecinie. Absolwenci są przygotowani do prowadzenia własnych firm, np. biur rachunkowych czy doradztwa finansowego, oraz – po spełnieniu dodatkowych wymagań – również działalności w sferze auditingu czy doradztwa podatkowego.

  Umiejętności uzyskiwane w trakcie studiów:

  Nauczysz się:
  • przygotowywać analizy finansowe podmiotów gospodarczych na potrzeby kierownictwa, banków, giełdy itd.,
  • prowadzić księgi rachunkowe w systemie komputerowym i sporządzać sprawozdania finansowe,
  • przygotowywać plany finansowe i inwestycyjne w oparciu o informacje rynkowe oraz sytuację ekonomiczną jednostki gospodarczej,
  • rozliczać zobowiązania publicznoprawne, w tym podatkowe i wobec ZUS,
  • analizować przepisy prawne dotyczące działalności gospodarczej,
  • oceniać projekty gospodarcze oraz zarządzać ryzykiem,
  • posługiwać fachową terminologią finansową w języku angielskim.

  Czas trwania studiów: 6 semestrów.

  Przykładowe przedmioty: rachunkowość finansowa, finanse publiczne, bankowość.

  Kariera i praca:

  Nasi absolwenci pracują jako:
  – księgowi w jednostkach sektora prywatnego i publicznego,
  – analitycy i doradcy finansowi (w tym podatkowi),
  – specjaliści w bankach i firmach ubezpieczeniowych,
  – analitycy giełdowi,
  – audytorzy i pracownicy działów controllingu i audytorzy wewnętrzni,
  – skarbnicy w jednostkach samorzą­ du terytorialnego.
  Nasi studenci prowadzą również własną działalność gospodarczą (w tym usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych).

  Kontynuacja nauki: na Uniwersytecie Szczecińskim kierunek finanse i rachunkowość realizowany jest również jako studia drugiego stopnia.
  Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów drugiego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

   

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • geografia
  • historia
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • biologia
  • chemia
  • fizyka i astronomia / fizyka
  • geografia
  • historia
  • informatyka
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje:

  Zajęcia praktyczne na kierunku są prowadzone z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania finansowo-księgowego. Nasi studenci często podejmują pracę w zawodzie już podczas studiów.