• 22 MAR 17

  Celem studiów na kierunku dziennikarstwo i zarządzanie mediami jest:

  1. Pogłębienie i rozszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych studentów pozwalających wykonywać zawód dziennikarza, zwłaszcza w zakresie tendencji rozwojowych współczesnych mediów, ich roli w różnych aspektach funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego, zarówno w skali lokalno-regionalnej, jak i krajowo-międzynarodowej.

  2. Wyposażenie studentów w pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne (zwłaszcza o charakterze ekonomicznym i zarządczym), umożliwiające kierowanie i zarządzanie w instytucjach medialnych, zarówno w obrębie małych, jak i większych struktur organizacyjnych, pozwalające na samodzielne podejmowanie decyzji w różnych sytuacjach, również kryzysowych, a także rozwiązywania trudnych problemów zawodowych.
  3.   Zdobycie przez absolwenta znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym, niezbędnym do wykonywania zawodu.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty: zarządzanie projektami w mediach, analiza dyskursu medialnego, pragmatyka językowa.

  Możliwości zatrudnienia: redakcje mediów masowych (prasa, radio, telewizja) wszystkich typów (lokalne, regionalne, ogólnokrajowe), redakcje mediów sieciowych (portale internetowe) oraz redakcje zawartości mediów mobilnych, gremia zarządcze, nadzorcze różnych firm medialnych, agencje reklamy i public relations, wyodrębnione jednostki komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w instytucjach publicznych (biura prasowe, biura zarządzania informacją i kształtowania wizerunku, biura obsługi BIP), samodzielna działalność gospodarcza – świadczenie usług w zakresie dziennikarstwa i zarządzania mediami.

  Kontynuacja nauki: studia III stopnia, studia podyplomowe

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • menadżer w mediach
  • dziennikarstwo regionalne i transgraniczne
  • teoria i praktyka dziennikarstwa

  Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów zgodnie z przepisami obowiązującymi na uczelni.

   


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:
  W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
  O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia;
  Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

  Osoby, które ukończyły studia w obszarach innych niż obszar nauk humanistycznych lub nauk społecznych, przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej dopuszczającej je do kwalifikacji na podstawie określonej wyżej liczby otrzymanych punktów.


  Dodatkowe informacje:

  brak