• 22 MAR 17

  Absolwent kierunku Biologiczne podstawy kryminalistyki posiada rozszerzoną wiedzę, która umożliwia mu zrozumienie i interpretowanie podstawowych procesów biologicznych. Celem kształcenia jest przygotowanie studentów do pracy w laboratoriach kryminalistycznych, jak i w innych laboratoriach wykorzystujących w badaniach analizy molekularne, biometryczne i mikroskopowe, stąd szczególny nacisk położony jest na zajęcia praktyczne prowadzone przez różne jednostki Wydziału Biologii US. Dodatkowym atutem kierunku są wykłady prowadzone przez pracowników policji, prawników prawa karnego i psychologów.

  Przez cały okres studiów na kierunku Biologiczne podstawy kryminalistyki student nabywa specjalistyczną wiedzę dotyczącą sposobu pobierania i zabezpieczenia materiału biologicznego, a także jest kompetentny, aby dobrać właściwą technikę badawczą w zależności od rodzaju materiału, dostępnych metod oraz finansów.

  Absolwent kierunku Biologiczne podstawy kryminalistyki wdraża poznane techniki badawcze z dziedziny nauk biologicznych w odpowiednim miejscu pracy i ma świadomość ram prawnych, w jakich może działać. W trakcie dwuletnich studiów magisterskich student uczy się odpowiedzialności za powierzony materiał (pozyskanie, zabezpieczenie, przechowywanie), wykonywane analizy, właściwą interpretację, wydanie wyniku oraz archiwizację danych. Absolwent czyta ze zrozumieniem teksty naukowe z dziedziny nauk przyrodniczych, potrafi wykorzystać wiedzę pochodzącą z różnych źródeł i prawidłowo zaplanować doświadczenie.

  Czas trwania studiów: 4 semestry.

  Przykładowe przedmioty: genetyka ogólna i sądowa, entomologia sądowa, kryminalistyka, molekularna identyfikacja roślin, grzybów i zwierząt.

  Możliwości zatrudnienia: absolwent biologicznych podstaw kryminalistyki jest przygotowany do pracy zawodowej na płaszczyźnie merytorycznej, etycznej oraz organizacyjnej. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne nabyte w trakcie studiów pozwalają absolwentowi na podejmowanie pracy w placówkach naukowych, uniwersyteckich, w laboratoriach kryminalistycznych, jak i innych instytucjach czy przedsiębiorstwach, w których wykorzystuje się nowoczesne metody analizy danych biologicznych.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku Biologiczne podstawy kryminalistyki mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczeciński i innych uczelniach w kraju.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  brak.


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:
  W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
  O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia
  Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

  Ukończony kierunek studiów musi mieścić się w następujących obszarach wiedzy: nauk przyrodniczych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk ścisłych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

  Kandydatów po studiach z innych obszarów wiedzy będzie obowiązywała przed podjęciem studiów rozmowa kwalifikacyjna dotycząca weryfikacji zrealizowanych treści programowych.


  Dodatkowe informacje:

  brak