• 22 PAŹ 20

  Biologiczne podstawy kryminalistyki to unikatowy kierunek w skali całego kraju, dzięki któremu absolwenci posiadają rozszerzoną wiedzę z zakresu nauk biologicznych, prawnych i społecznych.

  W 2020 roku w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością” kierunek uzyskał Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” oraz wyróżnienie „Laur Innowacji”.

  Nauczysz się:
  • identyfikacji genetycznej, mikroskopowania oraz innych technik badawczych powszechnie stosowanych w laboratoriach kryminalistycznych,
  • prawidłowego pozyskiwania, zabezpieczenia i przechowywania materiału biologicznego,
  • odpowiedzialności za powierzony materiał,
  • wykonywania analiz i właściwej interpretacji wyników,
  • odpowiedzialności za wydanie wyniku laboratoryjnego,
  • sposobów archiwizacji danych.

  Czas trwania studiów: 4 semestry.

  Przykładowe przedmioty:
  Genetyka ogólna i sądowa, entomologia sądowa, genom mitochondrialny człowieka, antropometria
  i antroposkopia, aerobiologia sądowa, toksykologia sądowa, techniki histologiczne,
  kryminalistyka.

  Nasi absolwenci pracują w:
  • placówkach naukowych, uniwersyteckich,
  • laboratoriach kryminalistycznych policji,
  • przedsiębiorstwach, w których wykorzystuje się nowoczesne metody analizy danych biologicznych.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku Biologiczne podstawy kryminalistyki mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczeciński i innych uczelniach w kraju.

  WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

  Forma studiów: stacjonarne

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  brak.


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:
  W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:

  O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia;
  Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

  *Kandydaci po studiach z innych obszarów kształcenia niż dziedzina: nauk przyrodniczych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk rolniczych zobowiązani są do uzupełnienia we własnym zakresie treści programowych z zakresu studiów I stopnia nauk przyrodniczych

  Zdolność do podjęcia studiów na kierunku biologiczne podstawy kryminalistyki kandydaci potwierdzają zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza medycyny pracy.


  Dodatkowe informacje:

  Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier.