• 22 MAJ 22

  Komunikacja i psychologia w biznesie to kierunek studiów łączący aspekty psychologiczne funkcjonowania człowieka z jego aktywnością zawodową, w tym szczególnie biznesową. Studia przygotowują do zrozumienia m.in. zachowań człowieka w pracy i relacjach biznesowych, motywów jego  postępowania, kształtowania relacji międzyludzkich, roli emocji w podejmowania decyzji, a następnie wykorzystywania tej wiedzy w usprawnianiu działania podmiotów biznesowych (oraz innych organizacji), wpływania na postawy pracowników, kształtowania klimatu i kultury organizacyjnej czy doskonalenia komunikacji i działań marketingowych

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:

  • identyfikacji przesłanek i mechanizmów zachowań ludzkich (pracowników, konsumentów, klientów),
  • warunków i sposobów efektywnej komunikacji,
  • metod i technik negocjacji i mediacji w biznesie,
  • stosowania technik kreatywnego myślenia oraz wywierania wpływu społecznego,
  • rozumienia, oceny i metod pomiaru procesów poznawczych oraz emocjonalno-motywacyjnych człowieka.

  Przykładowe przedmioty:

  psychologia społeczna, psychologia konsumenta, psychologia emocji i motywacji, metody analizy kompetencyjnej, metody analiz statystycznych w naukach społecznych, podstawy badan marketingowych, metody wspomagania decyzji, analiza danych rynkowych, badania terenowe w biznesie, neuronauka poznawcza, media społecznościowe w biznesie, zarządzanie zasobami ludzkimi

  KARIERA I PRACA
  Nasi absolwenci znajdą zatrudnienie jako:

  • specjaliści ds. rekrutacji oraz obszarów HR (zarządzania zasobami ludzkimi),
  • menedżerowie i specjaliści sprzedaży,
  • specjaliści ds. komunikacji i marketingu,
  • trenerzy biznesu.

  WYDZIAŁ EKONOMII, FINANSÓW I ZARZĄDZANIA – KAMPUS CUKROWA

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  Forma studiów: stacjonarne

  ECTS: 180


  Specjalności:

  Program kierunku ma charakter modułowy, student wybiera trzy z czterech modułów:

  • zachowania konsumenckie,
  • psychologia sprzedaży,
  • psychologia w zarządzaniu personelem,
  • zachowania pracowników w zespole.

  Moduł dedykowany zachowaniom konsumenckim kształtuje umiejętności tworzenia efektywnego przekazu marketingowego. Uwzględnia osiągnięcia psychologii konsumenta, metody badania i analizy zachowań konsumentów oraz tworzenia treści marketingowej z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań, w tym neuromarketingu.

  Moduł ukierunkowany na psychologię sprzedaży koncentruje się na rozwoju kompetencji sprzedaży i bezpośredniej relacji z klientem, dlatego studenci obok poznania strategii, technik i kanałów sprzedaży będą też poszerzali wiedzę dotyczącą psychologii relacji oraz technik perswazji.

  Psychologiczne wsparcie procesów zarządzania personelem w obszarze rekrutacji, analizy i modelowania kompetencji oraz prowadzenia szkoleń są obszarami zainteresowań modułu poświęconemu psychologii w zarządzaniu personelem.

  Rozwijanie umiejętności koordynowania i wspierania zespołów pracowników przez zgłębianie problematyki psychologii emocji, motywacji oraz przywództwa a także komunikacji interpersonalnej są tematem modułu dedykowanego zachowaniom pracowników w zespole.


  Kryteria kwalifikacji: Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • geografia
  • historia
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • informatyka
  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • biologia
  • chemia
  • fizyka i astronomia / fizyka
  • język polski

  Dodatkowe informacje:

  Studenci będą korzystali z zaplecza naukowo-badawczego Instytutu Zarzadzania US, w tym z laboratoriów i pracowni badawczych oferujących nowoczesne wyposażenie, sprzęt i oprogramowanie badawcze. Mają też możliwość uczestnictwa w kołach naukowych, seminariach naukowych oraz badaniach realizowanych przez pracowników.