• 22 PAŹ 20

  Na studentów dziennikarstwa i zarządzania mediami czekają cztery semestry wypełnione zajęciami teoretycznymi i praktycznymi, które przygotują ich do pracy dziennikarskiej, redaktorskiej, a także zarządzania przedsiębiorstwem medialnym i pracy w gremiach zarządczych. Podczas studiów będzie można wybrać jedną z trzech dostępnych specjalności, które umożliwią absolwentom swobodne poruszanie się na rynku pracy – w sektorze związanym z mediami i w sektorach pokrewnych. W programie studiów przewidziano dodatkowo moduły do wyboru studentów: produkcja medialna, funkcjonowanie przedsiębiorstwa medialnego, glokalność, kreacja wizerunku, dziennikarstwo–informacyjno-publicystyczne.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty: zarządzanie projektami w mediach, analiza dyskursu medialnego, pragmatyka językowa.

  Nasi absolwenci pracują w:
  • prywatnych i publicznych instytucjach medialnych,
  • redakcjach różnych mediów,
  • agencjach public relations,
  • agencjach kreacji wizerunku (społecznego, publicznego politycznego),
  • agencjach reklamowych,
  • biurach prasowych różnych firm i instytucji.

  Kontynuacja nauki: studia III stopnia, studia podyplomowe

  WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

  Forma studiów: stacjonarne

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • menedżer w mediach;
  • dziennikarstwo regionalne i transgraniczne;
  • teoria i praktyka dziennikarstwa

  Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów zgodnie z przepisami obowiązującymi na uczelni.


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:
  W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
  O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia;
  Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.


  Dodatkowe informacje:

  Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier.