• 22 PAŹ 20

  Zadaniem stawianym przed promotorem i trenerem zdrowia jest edukowanie i dążenie do poprawy jakości życia społeczeństwa.
  Studia przygotowują do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi i starszymi
  w zakresie wzmacniania zachowań prozdrowotnych.
  W ramach specjalności promotor i trener zdrowia realizowane są (do wyboru) dwa moduły:
  promocja zdrowia i profilaktyka populacji osób w różnym wieku oraz aktywny senior.

  Nauczysz się:
  • prowadzić zajęcia ruchowe dla osób w różnym wieku dostosowane do ich indywidualnych potrzeb z uwzględnieniem występujących dysfunkcji organizmu czy niepełnosprawności,
  • dostosowywać sposób odżywiania do poziomu aktywności fizycznej osób w różnym wieku,
  • podejmować działania na rzecz zwiększenia świadomości społecznej w zakresie problemów zdrowotnych i społecznych,
  • samodzielnie opracowywać i wdrażać edukacyjne i profilaktyczne programy skierowane do osób w różnym wieku,
  • analizować i oceniać wpływ polityki na problemy zdrowotne w kraju i na świecie.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty:
  Elementy rehabilitacji ruchowej, trening zdrowotny, żywienie i dietetyka, komunikacja medialna, taniec i teatr ruchu, turystyka wypoczynkowa.

  Nasi absolwenci pracują w:
  • jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
  • jednostkach pomocy społecznej: ośrodkach wsparcia rodziny, domach pomocy społecznej itp.,
  • firmach konsultingowych i doradczych z zakresu ochrony zdrowia,
  • placówkach oświaty zdrowotnej,
  • sanatoriach, szpitalach, przychodniach i hospicjach,
  • państwowej inspekcji sanitarnej,
  • centrach odnowy biologicznej,
  • klubach fitness, w tym także dla osób o specjalnych potrzebach.

  Kontynuacja nauki:  Absolwenci studiów na kierunku zdrowie publiczne są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia, studiów specjalizacyjnych w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia oraz mają możliwość podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

  WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA

  Profil studiów: praktyczny

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • promotor i trener zdrowia

  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

  Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.


  Dodatkowe informacje:

  Praktyki 3 miesięczne praktyki zawodowe odbywające się w cyklach miesięcznych, kolejno w II, III i IV semestrze.