• 18 STY 22

  Jednostka prowadząca: Instytut Ekonomii i Finansów

  Wydział: Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

  Informacje o kierunku:

  Cel studiów

  Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnej w kierowaniu i kontroli realizacji inwestycji prowadzonych w jednostkach sektora finansów publicznych.

  Opis kierunku/program studiów

  Studia ukierunkowane są na zagadnienia związane z zarządzaniem inwestycjami w jednostkach sektora finansów publicznych, zarówno na szczeblu rządowym, jak i samorządowym, a także w podmiotach prywatnych będących  potencjalnym beneficjentem pomocy publicznej lub wykonawcą zadań dla jednostek sektora finansów publicznych.

  W procesie kształcenia główny nacisk położony jest na uzyskanie praktycznych umiejętności i kompetencji przydatnych do rozpoznawania, diagnozowania i  rozwiązywania problemów w zakresie zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwa, planowania, przygotowania i realizacji inwestycji, gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Uzyskana na studiach podyplomowych wiedza powoli realizować zadania na stanowiskach kierownika jednostki, koordynatora komórki inwestycji, specjalisty pionu zarządzania procesem inwestycyjnym, audytora, kontrolera.

  W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak, m. in.:

  • przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego,
  • zamówienia publiczne,
  • finanse publiczne,
  • finansowanie inwestycji środkami europejskimi,
  • zarządzanie,
  • marketing i public relations w sektorze finansów publicznych,
  • zarządzanie ryzykiem procesu inwestycyjnego,
  • audyt i kontrola zarządcza.

  Zdobyte kompetencje pozwolą realizować zadania na stanowiskach m. in: kierownika jednostki, koordynatora komórki inwestycji, specjalisty pionu zarządzania procesem inwestycyjnym, audytora, kontrolera.

  Organizacja:

  Uczestnicy: absolwenci studiów wyższych z tytułem magistra, licencjata lub inżyniera

  Wykładowcy
  Zajęcia prowadzone są  przez praktyków zaangażowanych w realizację procesów inwestycyjnych w różnych jednostkach sektora finansów publicznych , w tym m. in Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, Urząd Miasta Szczecin, oraz pracowników badawczo-dydaktycznych Uniwersytetu Szczecińskiego z doświadczeniem w funkcjonowaniu jednostek sektora finansów publicznych.

  Organizacja nauki

  Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, co 2 tygodnie

  Opłaty: 5000 zł (po 2500 zł za semestr), z możliwością rozłożenia płatności na 4 raty w semestrze.

  Czas trwania
  1 rok, 2 semestry

  Warunki zaliczenia

  Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie przedmiotów objętych programem studiów

  Rekrutacja:

  Rekrutacja na rok akademicki 2023/2024 rozpocznie się w maju 2023r.

  Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK:  https://e-podyplomowe.usz.edu.pl/erekrutacjanew/index.php

  Zapraszamy do rejestracji.

  Warunki rekrutacji:

  Po rejestracji w systemie, należy dostarczyć wymagane dokumenty osobiście lub pocztą do Sekretariatu Studiów.

  Wymagane dokumenty:

  • podanie/kwestionariusz osobowy kandydata – wydruk z systemu ERK,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów lub poświadczona kserokopia dyplomu,
  • zdjęcie (1 sztuka)

   

  Dokumenty można złożyć: listownie lub kurierem – przesyłając na adres:

  Uniwersytet Szczeciński

  Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

  ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin

  Kontakt

  kierownik studiów
  dr hab. Sławomir Franek, prof. US

  tel. 91 444 2170

  mail: slawomir.franek@usz.edu.pl

  Katedra Finansów i Bankowości

  Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania

  ul. Mickiewicza 64

  71-101 Szczecin


  Dodatkowe informacje:

  brak