• 21 KW. 21

  To kierunek dla osób zainteresowanych przyrodą, które pragną rozwijać swoje zainteresowania w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego. W trakcie zajęć w laboratorium i wykładów, a także zajęć terenowych student zapozna się ze składnikami przyrody oraz dowie się  jak  funkcjonują ekosystemy w oparciu o wiedzę na poziomie molekularnym, gatunkowym i siedliskowym. Uzyska również wiedzę z zakresu zarządzania, prawa i ekonomii, które są niezbędne w skutecznym zarządzaniu ochroną środowiska przyrodniczego. Posiadając silne podstawy przyrodnicze oraz znając metody zarządzania absolwent z łatwością odnajdzie się na rynku pracy.

  Nauczysz się: 

  • efektywnego zarządzania środowiskiem przyrodniczym na podstawie wiedzy dotyczącej uwarunkowań biologicznych środowiska przyrodniczego na poziomie molekularnym, gatunkowym i siedliskowym,
  • stosować odpowiednie metody zarządzania w działalności instytucji, firm i projektów,
  • wdrażać nieformalne metody zarządzania środowiskowego,
  • przeprowadzać audyt środowiskowy,
  • kalkulacji finansowania przedsięwzięć związanych ze środowiskiem przyrodniczym.

  Przykładowe przedmioty:

  zróżnicowanie świata zwierząt, gatunki inwazyjne w świecie zwierząt, fizjologia stresu u roślin, mikrobiologia środowiskowa, barkoding DNA,  chemia środowiskowa, rewitalizacja obszarów zdegradowanych, prawo ochrony środowiska, zarządzanie projektami, świadczenia usług ekosystemowych, programowanie i ocena inwestycji w ochronie środowiska.

  Nasi absolwenci znajda zatrudnienie w:

  • instytucjach ochrony środowiska (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Wody Polskie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),
  • Biurach doradztwa ekologicznego,
  • firmach prowadzące audyt środowiskowy,
  • firmach zajmujących się rekultywacją i ochroną środowiska,
  • Urzędach Miasta i Urzędach Marszałkowskich.

  WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH I PRZYRODNICZYCH

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  Forma studiów: stacjonarne

  ECTS: 180


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji: Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • biologia
  • chemia
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • matematyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • fizyka i astronomia / fizyka
  • geografia
  • informatyka

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • język polski
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje:

  Zdolność do podjęcia studiów na kierunku Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego kandydaci potwierdzają zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza medycyny pracy. Kierunek ma charakter interdyscyplinarny, dlatego poszczególne przedmioty będą prowadzone przez specjalistów z dziedzin nauk ścisłych i przyrodniczych, jak i nauk społecznych.