• 13 MAJ 21

  Jednostka prowadząca: Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie

  Wydział: Wydział Nauk Społecznych

  Informacje o kierunku:

  Wiedza i umiejętności które zdobędą absolwenci, winny wpłynąć na podniesienie poziomu ich wiedzy i umiejętności oraz realizowanych przez nich obowiązków służbowych związanych z organizacją i unifikowaniem systemu przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom powodowanym przez siły przyrody, rozwój cywilizacyjny czy ewentualny konflikt zbrojny.
  Absolwent zostanie przygotowany do samodzielnego i aktywnego podejmowania działań w twórczym rozwiązywaniu problemów obrony państwa, obrony cywilnej, ochrony ludności i powszechnej samoobrony. Ponadto posiadana przez absolwenta wiedza pozwoli na merytoryczne i metodyczne doskonalenie kadry organizującej i realizującej przedsięwzięcia z zakresu bezpieczeństwa państwa. Oprócz umiejętności zawodowych, osiąganych w trakcie realizacji programu poszczególnych zdobędą wiele umiejętności o charakterze uniwersalnym, takich jak: umiejętność obserwowania zjawisk, umiejętność logicznego myślenia, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, umiejętność samokontroli i samooceny, umiejętność wyszukiwania i przetwarzania informacji, umiejętność współpracy i działania w grupie, umiejętność posługiwania się aktami prawnymi i korzystania z nabytej wiedzy prawniczej.

  Oferta kształcenia skierowana jest do pracowników administracji państwowej i samorządowej, funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, żołnierzy Sił Zbrojnych RP, strażników Straży Miejskich oraz osób pracujących w instytucjach których działalność w sposób pośredni, bądź bezpośredni związana jest z bezpieczeństwem państwa, a także osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach wykonujących zadania związane z bezpieczeństwem państwa i gospodarki. Studia adresowane są również do wszystkich osób zainteresowanych problematyką administracji i bezpieczeństwa państwa.

  Organizacja:

  Zajęcia prowadzone w systemie zaocznym.

  Przykładowe przedmioty:

  • systemy organów państwowych
  • obrona cywilna
  • zarządzanie bezpieczeństwem w regionie
  • organizacja działań w sytuacjach kryzysowych

  Warunki zaliczenia: praca końcowa.

  Koszt studiów: 1800 zł za semestr

   

  Rekrutacja:

  REKRUTACJA NA SEMESTR ZIMOWY W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 ZOSTAŁA ZAWIESZONA.

   

  Warunkiem rekrutacji na studia będzie rejestracja w systemie, a następnie, zgodnie z etapami rekrutacji, przesłanie listownie następujących dokumentów:

  – kwestionariusz osobowy kandydata  – wydruk z systemu ERK

  – odpis dyplomu ukończenia studiów lub poświadczona kserokopia dyplomu

  – 2 zdjęcia (jak do dowodu osobistego)

  O przyjęciu na studia decydować będzie kolejność zgłoszeń.

   

   

  Kierownik studiów : dr hab. Jarosław Piątek, prof. US

  Sekretariat studiów:

  Urszula Hładyszewska

  e-mail: urszula.hladyszewska@usz.edu.pl

  tel. 91 444 3234

   

  Wydział Nauk Społecznych

  ul. Karkowska 71-79

  71-004 Szczecin

  pokój 171


  Dodatkowe informacje:

  brak