• 22 PAŹ 20

  Współczesne organizacje, które chcą osiągnąć sukces, szukają pracowników o najwyższym potencjale, który możesz powiększyć, studiując na kierunku zarządzanie.
  Zarządzanie jest nowoczesnym kierunkiem studiów, na którym, z jednej strony, przekazuje się wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i pokrewnych dyscyplin naukowych, a z drugiej – rozwija umiejętności praktyczne do sprawnego zarządzania rynkowo zorientowanymi przedsiębiorstwami i instytucjami oraz działalnością non profit.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty:
  Planowanie marketingowe, strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim, ocena efektywności
  projektów inwestycyjnych, społeczna odpowiedzialność biznesu, metody zarządzania
  projektami.

  Nasi absolwenci pracują w:
  • korporacjach krajowych i międzynarodowych, instytucjach publicznych oraz organizacjach non profit (specjalista/manager ds.: personalnych, marketingu usług, zarządzania relacjami z klientami, zarządzania jakością usług),
  • administracji rządowej i samorządowej (specjalista ds. strategii rozwoju regionalnego),
  • przedsiębiorstwach zajmujących się doradztwem personalnym, finansowym i inwestycyjnym (doradca w zakresie optymalnego wykorzystania potencjału zatrudnionych w przedsiębiorstwie pracowników oraz analizy trendów na rynku pracy),
  • zespołach projektowych, np. ds. strategii, analiz ekonomiczno-finansowych, zarządzania ryzykiem, wartością lub restrukturyzacją.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku zarządzanie mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  Moduły:

  • zarządzanie marketingowe;
  • doskonalenie potencjału pracowników;
  • zarządzanie projektami w praktyce;
  • zarządzanie biznesem

  Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów


  Kryteria kwalifikacji:

  STUDIA STACJONARNE

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

  Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:
  W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
  O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia
  Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

  STUDIA NIESTACJONARNE

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

  Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.


  Dodatkowe informacje:

  Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier. Istnieje również możliwość odbycia staży zagranicznych w ramach programu ERASMUS+.