• 22 PAŹ 20

  Wychowanie fizyczne to kierunek stworzony z myślą o osobach, które pasjonują
  się sportem, preferują zdrowy styl życia, lubią wysiłek fizyczny i kontakt z drugim
  człowiekiem oraz są gotowe do poszukiwania i podejmowania kreatywnych rozwiązań w samodzielnym planowaniu i realizacji aktywności fizycznej.
  Studia przygotowują do podejmowania działalności pedagogicznej, wychowawczej i menadżerskiej
  w zakresie wychowania fizycznego i sportu.
  Ponadto realizowane są (do wyboru) dwa moduły: aktywność fizyczna osób w starszym wieku oraz aktywność fizyczna osób niepełnosprawnych.

  Nauczysz się:
  • projektować i realizować proces dydaktyczno-wychowawczy,
  • organizować prozdrowotne formy zajęć dla osób w różnym wieku oraz dla osób niepełnosprawnych,
  • organizować innowacyjne zajęcia w terenie, imprezy sportowo-rekreacyjne i eventy.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty:
  Teoria i metodyka treningu sportowego, aktywność fizyczna osób niepełnosprawnych/osób w starszym wieku, edukacja zdrowotna, teoria i metodyka sportów, indywidualnych (gimnastyka, pływanie, lekka atletyka) i zespołowych (koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, piłka nożna), turystyka szkolna i ekologia, podstawy samoobrony, kulturystyka i fitness, obóz wędrowny.

  Nasi absolwenci pracują:
  • jako nauczyciele wychowania fizycznego w wszystkich rodzajach szkół oraz w innych instytucjach publicznych i niepublicznych o charakterze edukacyjnym,
  • w ośrodkach sportowych i rekreacyjnych,
  • w placówkach wychowawczych, w klubach sportowych,
  • w organizacjach społecznych i samorządowych związanych z kulturą fizyczną,
  • w instytucjach zajmujących się doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu aktywności fizycznej,
  • w samodzielnych formach działalności gospodarczej.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku wychowanie fizyczne są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia, oraz mają możliwość podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

  WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I ZDROWIA

  Profil studiów: praktyczny

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • nauczycielska

  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia kierunku wychowanie fizyczne, specjalność: nauczycielska. Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:

  W = 0,5 O + 0,5 Ś,

  gdzie:
  O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia;
  Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

  Zdolność do podjęcia studiów na kierunku wychowanie fizyczne, kandydaci potwierdzają zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza medycyny pracy.


  Dodatkowe informacje:

  Studenci odbywają praktyki pedagogiczne oraz zawodowe z wybranej specjalizacji.