• 27 STY 21

  Jednostka prowadząca: Instytut Pedagogiki

  Wydział: Wydział Nauk Społecznych

  Informacje o kierunku:

  Cel studiów

  Studia umożliwiają nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu wychowania do życia w rodzinie, w tym: psychologii, pedagogiki, prawa, seksuologii, zagadnień medycznych oraz dydaktyki nauczania. Nadają kwalifikacje zawodowe do realizacji zajęć edukacyjnych z zakresu wychowania do życia w rodzinie i wychowania seksualnego.

  Opis kierunku/Program

  W procesie kształtowania koncepcji kształcenia uczestniczyli pracownicy naukowi: wykładowcy na kierunku Nauki o rodzinie oraz Familiologia.

  Uczestnicy

  Nauczyciele szkół wszystkich typów.

  Wykładowcy

  Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Organizacja:

  Organizacja nauki

  Zajęcia odbywaja się w piątki i soboty, przeciętnie dwa razy w miesiącu.

  Liczba godzin praktyk: 90 Przewidziane są do realizacji w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych pod opieką nauczyciela wychowania do życia w rodzinie

  Czas trwania
  3 semestry
  Warunki zaliczenia

  Absolwent  otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, po wcześniejszym zaliczeniu przedmiotów i napisaniu pracy końcowej.

  Opłaty

  1400,00 za jeden semestr x 3 semestry = 4200,00 zł

  Rekrutacja:

  REKRUTACJA NA SEMESTR LETNI W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 OD 24 STYCZNIA 2022

  Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK:  https://e-podyplomowe.usz.edu.pl/erekrutacjanew/index.php

  Rekrutacja trwa do 25.02.2022r. Zapraszamy do rejestracji.

  Warunki rekrutacji:

  Po rejestracji w systemie, (dostępny od 24 stycznia) należy dostarczyć wymagane dokumenty osobiście lub pocztą do Sekretariatu Studiów.

  Wymagane dokumenty:

  • podanie/kwestionariusz osobowy kandydata – wydruk z systemu ERK,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów lub poświadczona kserokopia dyplomu,
  • zaświadczenie o zatrudnieniu w placówce oświatowej,
  • zdjęcie (1 sztuka)

  Wydział Nauk Społecznych 

  ul. Krakowska 71-79

  71-004 Szczecin

  dopisek “studia podyplomowe”

  Kontakt
  kierownik studiów

  dr Marta Komorowska-Pudło

  e-mail: marta.komorowska-pudlo@usz.edu.pl

  sekretariat

  Anna Marczuk-Strawa (pokój 166)

  tel. 091 444 3356

  e-mail: anna.marczuk-strawa@usz.edu.pl


  Dodatkowe informacje:

  brak