• 11 MAJ 22

  Jednostka prowadząca: Instytut Nauk Prawnych

  Wydział: Wydział Prawa i Administracji

  Informacje o kierunku:

  Celem studiów podyplomowych jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu ubezpieczeń społecznych. Ponadto celem studiów jest nabycie lub podnoszenie kwalifikacji osób mających zamiar lub już pracujących w obszarze ubezpieczeń społecznych. Tematyka jest bardzo obszerna i trudna. Sytuację utrudniają często zmieniające się regulacje prawne. Studia podyplomowe w założeniu mają dać obszerną wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych w różnych jego aspektach. Program studiów podyplomowych obejmuje 16 przedmiotów (łącznie 204 godziny zajęć). Słuchacz pozna najważniejsze zagadnienia z zakresu konstrukcji systemu ubezpieczeń społecznych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. Koncepcja studiów oparta jest na połączeniu wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych. Uczestnik studiów podyplomowych nabywając, poszerzając albo aktualizując wiedzę z zakresu systemu ubezpieczeń społecznych będzie jednocześnie nabywać, poszerzać albo korygować umiejętności związane z praktycznym stosowaniem przekazywanej wiedzy. W zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych studia te są komplementarne. Koncepcja kształcenia na studiach podyplomowych Ubezpieczenia społeczne – Aspekty prawne jest zgodna z potrzebami otoczenia społeczno-gospodarczego oraz rynku pracy. Prowadzenie przedmiotowych studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji jest zgodne ze Strategią rozwoju Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Strategią rozwoju Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Program studiów obejmuje przedmioty:

  • Koncepcja systemu ubezpieczenia społecznego, jego elementy i miejsce w systemie zabezpieczenia społecznego
  • System ubezpieczeń społecznych
  • Powszechne ubezpieczenie emerytalno-rentowe
  • Ubezpieczenie wypadkowe
  • Ubezpieczenie chorobowe
  • Uzupełniające ubezpieczenie społeczne
  • Podstawy ubezpieczenia zdrowotnego
  • Ubezpieczenie społeczne rolników
  • Podstawy zabezpieczenia społecznego służb mundurowych
  • Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
  • Technologie informatyczne w ubezpieczeniu społecznym
  • Odpowiedzialność za naruszenie regulacji ubezpieczenia społecznego
  • Ochrona danych osobowych w ubezpieczeniu społecznym
  • Procedura administracyjna w ubezpieczeniu społecznym
  • Wybrane świadczenia rodzinne uzupełniające system ubezpieczeń społecznych
  • Seminarium dyplomowe

  Plan studiów przewiduje 204 godziny dydaktyczne oraz 39 punktów ECTS. Praktyki nie są przewidziane w planie studiów. Nie są przewidziane przedmioty do wyboru.

  Organizacja:

  Uczestnicy: przede wszystkim pracownicy działów personalnych, urzędów i instytucji zajmujących się w pewnym zakresie tematyką ubezpieczeń, prawnicy, przedsiębiorcy.

  Wykładowcy

  Zajęcia prowadzone będą przez pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Prawa i Administracji oraz specjalistów praktyków.

  Organizacja nauki

  Zajęcia odbywają się zgodnie z przyjętym harmonogramem studiów się w weekendy, w budynku dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (ul. Narutowicza 17a w Szczecinie). W każdym semestrze planowanych jest 8 spotkań. Szczegółowy harmonogram zajęć w danym semestrze podawany jest słuchaczom do wiadomości na pierwszym zjeździe.

   

  Czas trwania: studia trwają 2 semestry.

   

  Warunki zaliczenia

  Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń oraz złożenie egzaminów przewidzianych programem kształcenia. Podstawą zaliczenia jest przedstawienie kompletnej pracy końcowej, a wcześniej przygotowanie prezentacji dotyczącej tematyki podjętej w pracy. Studia kończą się wydaniem świadectwa ukończenia Studiów Podyplomowych Ubezpieczenia społeczne- Aspekty prawne.

   

  Opłata: 3800 zł

  Uwaga! Istnieje możliwość dokonania opłaty w ratach.

  Uniwersytet Szczeciński nie pobiera opłat z tytułu wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej.

   

  Rekrutacja:

  Rekrutacja na semestr letni 2022/2023 rozpocznie się 23 stycznia i potrwa do 24 lutego 2023r. ZAPRASZAMY

  Elektroniczna rekrutacja na studia podyplomowe poprzez system ERK:  https://e-podyplomowe.usz.edu.pl/erekrutacjanew/index.php

  Warunki rekrutacji:

  Po rejestracji w systemie, należy dostarczyć wymagane dokumenty osobiście lub pocztą do Sekretariatu Studiów.

  Wymagane dokumenty:

  • podanie/kwestionariusz osobowy kandydata – wydruk z systemu ERK,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów lub poświadczona kserokopia dyplomu,
  • zdjęcie (1 sztuka)

  Komplet wymaganych dokumentów należy przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera na adres:

  Uniwersytet Szczeciński
  Wydział Prawa i Administracji
  ul. Narutowicza 17a
  70-240 Szczecin,
  z dopiskiem „Studia Podyplomowe Ubezpieczenia społeczne – aspekty prawne”

   

  Kontakt

  Kierownik studiów

  dr Sławomir Driczinski

  ul. Narutowicza 17a

  70-240 Szczecin

  e-mail: slawomir.driczinski@usz.edu.pl

   

  Sekretarz studiów

  mgr Izabela Sawczuk

  ul. Narutowicza 17a, pok. 4

  70-240 Szczecin

  tel. 091 444 2830

  e-mail: izabela.sawczuk@usz.edu.pl


  Dodatkowe informacje:

  brak