• 22 PAŹ 20

  Kształcenie na kierunku turystyka i rekreacja skoncentrowane jest na kwestiach funkcjonowania i organizacji turystyki w Polsce i na świecie. Studenci uczą się m.in.: przewidywania i kształtowania potrzeb współczesnego rynku turystycznego, kreowania strategii rynkowych w turystyce, tworzenia oraz zarządzania produktem turystycznym i rekreacyjnym, wykorzystania metod badań rynku turystycznego na potrzeby funkcjonowania przedsiębiorstwa turystycznego oraz znajomości protokołu dyplomatycznego w biznesie turystycznym. W oparciu o dobre  przygotowanie teoretyczne i dostosowane do profilu kształcenia absolwenci posiadają umiejętności podejmowania decyzji, twórczego rozwiązywania problemów związanych z działalnością w sferze turystyki i rekreacji oraz współpracy z ludźmi.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty: kreowanie produktów turystycznych, polityka turystyczna, organizacja i obsługa międzynarodowego ruchu turystycznego, turystyka zdrowotna i uzdrowiskowa, jakość i innowacje w turystyce, działalność touroperatorska, sieci i systemy hotelowe na świecie, zarządzanie projektami turystycznymi.

  Nasi absolwenci pracują w:
  • przedsiębiorstwach turystycznych i innych jednostkach obsługi ruchu turystycznego (biura podróży i agencje turystyczne, centr a konferencyjno-biznesowe, firmy eventowe, turystyczne przedsiębiorstwa transportowe i in.),
  • przedsiębiorstwach hotelarskich i gastronomicznych (hotele, ośrodki wczasowe lub wypoczynkowe i inne podmioty zbiorowego zakwaterowania, obiekty agroturystyczne, restauracje i inne punkty gastronomiczne),
  • ośrodkach sportowo-rekreacyjnych (zakłady uzdrowiskowe, ośrodki spa & wellness, fitness kluby, centra odnowy biologicznej, ośrodki sportowe, siłownie itp.),
  • jednostkach samorządowych oraz organizacjach pozarządowych (urzędy marszałkowskie, starostwa powiatowe, urzędy miast i gmin).

  Kontynuacja nauki: studia III stopnia

  Forma studiów: stacjonarne, niestacjonarne

  WYDZIAŁ EKONOMII, FINANSÓW I ZARZĄDZANIA – KAMPUS MICKIEWICZA

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • biznes medical spa & wellness;
  • biznes turystyczny;
  • turystyka międzynarodowa

  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.


  Dodatkowe informacje:

  Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier. Istnieje również możliwość udziału w stażach zagranicznych w ramach programu ERASMUS+.