• 27 STY 21

  Jednostka prowadząca: Instytut Językoznawstwa

  Wydział: Wydział Humanistyczny

  Informacje o kierunku:

  Cel studiów

  Celem studiów jest przede wszystkim doskonalenie znajomości języka obcego w zakresie specjalistycznej terminologii z dziedziny prawa i ekonomii oraz doskonalenie umiejętności tłumaczenia specjalistycznych tekstów ekonomiczno-prawnych.

  Koncepcja zorganizowania studiów podyplomowych powstała pod wpływem potrzeb rynkowych w zakresie kształcenia osób posługujących się specjalistycznym językiem obcym lub tłumaczy w zakresie prawa i ekonomii. Wykształcenie ogólnojęzykowe zdobywane podczas studiów akademickich bądź kursach językowych, jest zwykle niewystarczające w przypadku pracowników zatrudnionych w instytucjach administracji państwowej lub samorządowej, w przedsiębiorstwach państwowych lub firmach prywatnych, zwłaszcza w sytuacji, gdy w pracy codziennej wymagana jest obsługa dokumentacji obcojęzycznej, tłumaczenie na rzecz pracodawcy, udzielanie odpowiedzi lub przynajmniej możliwość sięgania do materiałów źródłowych pomocnych w bieżącej pracy firmy.

  Opis kierunku/Program

  Plan studiów obejmuje przedmioty związane z nauką specjalistycznego języka obcego i praktyką tłumaczenia (260 godzin zajęć praktycznych prowadzonych w języku obcym) oraz  przedmioty o charakterze ogólnym (140 godzin wykładów i konwersatoriów z zakresu prawa, ekonomii, teorii przekładu, konstruowania wypowiedzi pisemnych i ustnych).

  W ramach praktycznej nauki języka obcego do wyboru jest 7 języków: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski lub norweski (NOWOŚĆ!). Słuchacz wybiera jeden język. Warunkiem uruchomienia grupy jest liczba zgłoszeń  – minimum 10 słuchaczy.

  Uczestnicy

  Studia kierowane są do szerokiego grona osób zainteresowanych pogłębianiem znajomości specjalistycznego języka obcego na potrzeby własne lub zawodowe, wykorzystujących język prawniczy i ekonomiczny w pracy codziennej lub związanych z rynkiem tłumaczeń.

  Wykładowcy

  Zajęcia prowadzą wykładowcy Wydziału Humanistycznego US (językoznawcy oraz lektorzy-specjaliści z zakresu nauczania języków obcych), specjaliści prawa z Wydziału Prawa i Administracji US, ekonomiści z Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania US oraz specjaliści-praktycy – działający aktywnie tłumacze przysięgli i specjalistyczni.

  Organizacja:

  Organizacja nauki

  Studia realizowane są w trybie niestacjonarnym. Zajęcia odbywają się w weekendy (soboty i niedziele) zgodnie z harmonogramem przedstawianym na początku każdego semestru.

  W każdym semestrze planowanych jest 8 zjazdów.

  Czas trwania: studia trwają 4 semestry.
   
  Warunki zaliczenia

  Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń oraz złożenie egzaminów przewidzianych programem studiów.

  Studia kończą się wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

  Opłaty

  Opłata za każdy semestr wynosi 2.300 zł.

  Istnieje możliwość rozłożenia opłat na 2, 3 lub 4 raty.

  Uniwersytet Szczeciński nie pobiera opłat z tytułu wpisowego.

  Rekrutacja:

  Rekrutacja na semestr letni 2022/2023 rozpocznie się 23 stycznia i potrwa do 24 lutego 2023r. ZAPRASZAMY
   
  Warunki rekrutacji

  Wymagana rejestracja w systemie: https://e-podyplomowe.usz.edu.pl/erekrutacjanew/index.php

  Kandydat powinien posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych minimum pierwszego stopnia oraz posługiwać się językiem obcym na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie złożenia kompletu dokumentów.

  Limit przyjęć: 70 osób.

  Decyduje kolejność zgłoszeń.

  Uniwersytet Szczeciński nie pobiera opłaty rekrutacyjnej na studia podyplomowe.

  Należy dostarczyć wymagane dokumenty pocztą na wybrany wydział.

  Kontakt w sprawie zapisu oraz wszelkie informacje na temat rekrutacji – mgr Piotr Imiela, tel. (91) 444 2770;

  email: piotr.imiela@usz.edu.pl

  Sposób składania dokumentów

  Komplet wymaganych dokumentów należy przesłać pocztą tradycyjną na adres:

  Uniwersytet Szczeciński

  Wydział Humanistyczny

  al. Piastów 40B bud. 6, pok. 22

  71-065 Szczecin

   
  Kontakt
   
  kierownik studiów

  dr hab. Tomasz Szutkowski, prof. US

  mail: tomasz.szutkowski@usz.edu.pl

  sekretariat

  mgr Piotr Imiela

  al. Piastów 40B, bud. 6, pok. 22

  71-065 Szczecin

  tel.: 91 444 2770

  mail: piotr.imiela@usz.edu.pl


  Dodatkowe informacje:

  brak