• 22 PAŹ 20

  Studiujący mają możliwość uzyskania podstawowej wiedzy o dziejach wojska i wojskowości, a także konfliktach militarnych w wymiarze globalnym i lokalnym, historycznym i współczesnym. Pozna podstawy prawne funkcjonowania armii, policji oraz innych sił stojących na straży porządku i bezpieczeństwa państwa.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • analizy i oceny związków między polityką państwa, funkcjonowaniem sił zbrojnych i życiem społeczeństwa,
  • zdobędziesz umiejętność dostrzegania konsekwencji konfliktów międzynarodowych i wewnętrznych w różnych aspektach funkcjonowania państwa i społeczeństwa,
  • jak zaplanować i przeprowadzić widowisko polegające na rekonstrukcji przeszłości,
  • rozpoznawać różne rodzaje wojsk, ich uzbrojenie, zarówno historyczne, jak i współczesne,
  • jak w ramach wycieczki turystycznej zaprezentować przeszłość militarną danego miejsca.

  Przykładowe przedmioty:
  średniowieczna sztuka wojenna, barwa i broń w epoce nowożytnej, religie a wojna w okresie nowożytnym, społeczno-demograficzne konsekwencje wojen, polityka zagraniczna Polski 1918-1989, doktryny wojenne w XIX-XXI wieku, współczesna sztuka wojenna, zajęcia terenowe, źródła do historii wojen i wojskowości w XX wieku

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują w:
  • organach administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialnych za sprawy obronności i bezpieczeństwa państwa,
  • mediach zajmujących się tą problematyką,
  • muzeach, bibliotekach i innych instytucjach sprawujących ochronę nad dziedzictwem narodowym,
  • Siłach Zbrojnych, Policji, Straży Granicznej i innych służbach mundurowych, szczególnie na stanowiskach, gdzie niezbędne jest przygotowanie z zakresu humanistyki, np. na misjach pokojowych.

  WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  Forma studiów: stacjonarne

  ECTS: 180


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji: Grupa I, II, III – wybierz jeden przedmiot w danej grupie. Dany przedmiot może być brany pod uwagę tylko raz.


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • geografia
  • historia
  • historia sztuki
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • język polski

  Dodatkowe informacje:

  Student na każdym roku studiów bierze udział w zajęciach praktycznych, które wprowadzają go w badania nad wojną i wojskowością.