• 22 PAŹ 20

  Studiujący mają możliwość uzyskania wiedzy o dziejach wojska i wojskowości, a także konfliktach militarnych w wymiarze globalnym i lokalnym, historycznym i współczesnym. Mają również możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem wojska i problematyki wojennej, z uwzględnieniem skutków i konsekwencji działań wojennych. W programie uwzględniono również miejsca tradycji związane z polityką historyczną państwa, jak również ich wpływ na działania organizacji pozarządowych i podmiotów gospodarczych.

  Nauczysz się:
  • analizować i oceniać związki między polityką państwa, funkcjonowaniem sił zbrojnych i życiem społeczeństwa,
  • dostrzegać wpływ konfliktów międzynarodowych i wewnętrznych na funkcjonowanie państwa i społeczeństwa,
  • rozpoznawać różne rodzaje wojsk i ich uzbrojenia,
  • planować i przeprowadzać widowiska polegające na rekonstrukcji przeszłości,
  • prezentować przeszłość militarną danego miejsca w ramach wycieczki turystycznej.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty:
  Konflikty zbrojne we współczesnym świecie, siły zbrojne w polityce międzynarodowej,
  terroryzm w stosunkach międzynarodowych, wizerunek wojska i wojny w mediach, historia
  szpiegostwa od starożytności do współczesności.

  Nasi absolwenci znajdą zatrudnienie w:
  • organach administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialnych za spr awy
  obronności i bezpieczeństwa państwa,
  • mediach zajmujących się tą problematyką,
  • muzeach, bibliotekach oraz innych instytucjach sprawujących ochronę nad dziedzictwem narodowym,
  • Siłach Zbrojnych, Policji, Straży Granicznej i innych służbach mundur owych, szczególnie na stanowiskach, gdzie niezbędne jest przygotowanie z zakresu humanistyki (np. misje pokojowe).

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów II stopnia na kierunku Studia nad wojną i wojskowością, mogą kontynuować kształcenie na studiach III stopnia w zakresie dyscypliny naukowej historia oferowanych przez Uniwersytet Szczeciński

  Forma studiów: stacjonarne

  WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • obrona terytorialna;
  • militarystyka współczesna;
  • dzieje wojen i wojskowości

  Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów.


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych.

  Kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia w obszarze kształcenia innym niż wyżej podane obowiązywać będzie rozmowa kwalifikacyjna.

  Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.


  Dodatkowe informacje:

  Studenci na każdym roku studiów biorą udział w zajęciach terenowych, które w praktyczny sposób wprowadzają go w świat badań nad wojną i wojskowością.