• 22 PAŹ 20

  Student ma możliwość zdobycia wiedzy z socjologii, poszerzonej o podstawy nauk społecznych, filozofii, kulturoznawstwa, etyki, historii i innych dyscyplin pokrewnych, co pozwala na przeprowadzenie samodzielnej analizy procesów, mechanizmów i struktur życia społecznego.

  Nauczysz się:
  • projektować i przeprowadzać badania socjologiczne i analizy eksperckie,
  • pracować w wielokulturowym zespole projektowym,
  • realizować badania,
  • projektować badania empiryczne z użyciem technik badawczych,
  • wykonywać analizy statystyczne za pomocą informatycznych narzędzi wspomagających,
  • interpretować wyniki badań z wykorzystaniem teoretycznego dorobku dyscypliny.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty:
  Zaawansowane techniki komputerowej analizy danych, globalne procesy społeczne, działalność
  szkoleniowa w kreowaniu kapitału społecznego, socjologia ekonomiczna, socjologia
  wielokulturowości, socjologia polityki.

  Nasi absolwenci znajdą zatrudnienie w:
  • instytucjach zajmujących się problemami rozwoju kultury w mediach,
  • administracji rządowej i samorządowej oraz organizacjach pozarządowych,
  • agencjach reklamowych,
  • firmach prowadzących badania marketingowe, badania rynku i badania opinii publicznej,
  • oddziałach firm zajmujących się zarządzaniem personelem,
  • ośrodkach badań naukowych.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku socjologia mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  Forma studiów: stacjonarne

  WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • badania społeczne (polityka, kultura, rynek);
  • koordynator i doradca rodziny;
  • socjologia organizacji i zarządzania

  Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów.


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia.

  Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.


  Dodatkowe informacje:

  Praktyki nie są obowiązkowe. Fakultatywne staże i praktyki organizowane są we współpracy z Akademickim Biurem Karier.